Nauka

Tytuł profesora


Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji.

 

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej -uczestniczyła co najmniej:
 • raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
 • raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
 • dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym
 • z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

 

Etapy w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

 1. wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenie kandydatów na recenzentów
 2. poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego uzyskanie załącza:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;
 • autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe albo artystyczne;
 • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
 • działalność popularyzującą naukę;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

 

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej. Załączniki wymagają podpisu kandydata.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

 

Wykaz akt:

Wykaz dokumentow postępowania o tytuł profesora dla ARCHIWUM.doc

Wykaz dokumentów do postępowania o tytuł profesora I etap.doc

Wykaz dokumentów do postępowania o tytuł profesora II etap.doc

 

Wzory dokumentów:

 1. Ankieta oceny osiągnięć naukowych 
 2. Skrócony wniosek 
 3. Wniosek opisowy 
 4. Kwestrionariusz osobowy aktualny.docx

 

Podstawy prawne