Nauka

Tytuł profesora


Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668) postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, która osiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osobie posiadającej stopień doktora.

Wniosek, zawierający uzasadnienie spełnienia wymagań art. 227 ww. Ustawy, zainteresowany składa do Rady Doskonałości Naukowej, której następnie przeprowadza kolejne etapy postępowania.

Tytuł profesora, na podstawie wniosku Rady Doskonałości Naukowej, nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 177 ust. 4 ww. Ustawy tytuł może zostać nadany:

1) wyłącznie w dziedzinie

2) w dziedzinie i dyscyplinie

3) w dziedzinie i dyscyplinach.

Tytuł profesora nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach zgodnych z nową klasyfikacją, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury nadawania tytułu profesora, w tym wykaz dokumentów i zasady wnoszenia opłat, znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akt postępowań wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.:

Wykaz dokumentow postępowania o tytuł profesora dla ARCHIWUM.doc

Wykaz dokumentów do postępowania o tytuł profesora I etap.doc

Wykaz dokumentów do postępowania o tytuł profesora II etap.doc

 

Wzory dokumentów dla postepowań wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.:

  1. Ankieta oceny osiągnięć naukowych 
  2. Skrócony wniosek 
  3. Wniosek opisowy 
  4. Kwestrionariusz osobowy aktualny