Nauka

Ubezpieczenie zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje uczestnikom studiów doktoranckich, którzy ukończyli 26 rok życia i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (pracy na etat, pracy zleconej, renty, własnej działalności gospodarczej itp.).

Podstawą do zgłoszenia  doktoranta  do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię  jest złożenie w Biurze Nauki i Projektów Krajowych wniosku o ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (formularz ZZA) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię w momencie podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej mają obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do Biura Nauki i Projektów Krajowych w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia.

Zwalnia się z obowiązku opłacania przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej. W związku z tym, osoby które posiadają pracującego małżonka są zobowiązane do wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego dla doktorantów.

Doktoranci zobowiązani są także do informowania Uczelni o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych i adresowych, w szczególności zmiany nazwiska i adresu.

UWAGA! Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego bądź zmiana danych osobowych następuje tylko po osobistym zgłoszeniu się zainteresowanego doktoranta w celu dopełnienia wymaganych formalności.

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla doktorantów reguluje  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

Wszelkie pytania i informacje w zakresie ubezpieczenia doktorantów prosimy kierować do Biura Nauki i Projektów Krajowych - Sekcja Obsługi Nauki osobiście lub pod nr tel.: (22) 59 31062.