Nauka

Pomoc materialna 2018/ 2019


W roku akademickim 2018/2019 doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium dla najlepszych doktorantów;
  3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  4. zapomogi

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz wszystkimi załącznikami.

 

UWAGA!

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą procedowane.

Wnioski według wzorów określonych w Regulaminie należy: 

  • wydrukować,
  • podpisać,
  • złożyć do Kierownika Studiów Doktoranckich w terminie do 25 października (nie składamy wniosków bezpośrednio do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów),
  • Kierownik Studiów Doktoranckich sprawdza kompletność poszczególnych wniosków i sporzadza listę złożonych wniosków osobno dla każdego rodzaju stypendium
  • w terminie do 3 dni roboczych od złożenia wniosków Kierownik studiów pprzekazuje za pośrednictwem Biura Nauki i Projektów - Sekcja Obsługi Nauki listę złożonych wniosków oraz wszystkie wnioski do Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów. 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SGGW 

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Załącznik nr 1a – Oświadczenie dla doktorantów ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub  obiekcie innymniż dom studencki.

Załącznik nr 1b – Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub  obiekcie innym niż dom studencki.

Załącznik nr 1c – Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 1d – Wzór zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w poprzednim roku kalendarzowym dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 1e – Wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi.

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Załącznik nr 5 – Zasady ustalania i dokumentowania dochodu.

Załącznik nr 6 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Załącznik nr 7 – Wezwanie do uzupełnienia dokumentów.

Załącznik nr 7a - Zawiadomienie.

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Załącznik nr 9 – Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

Załącznik nr 10 – Procedury.