Nauka

Informacje dla Kierowników studiów doktoranckich


Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera:

 1. Protokół lub wyciąg z protokołu Rady Wydziału (wraz z listą obecności) zawierający:
 • nazwę studiów doktoranckich,
 • określenie czasu trwania studiów doktoranckich,
 • określenie formy studiów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne),
 • określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie której mają być prowadzone studia doktoranckie,
 • proponowany limit przyjęć na studiach doktoranckich,
 1. Uchwalony program studiów doktoranckich odrębny dla każdej z form studiów (o opinię Rady Doktorantów SGGW występuje Dziekan Wydziału),.
 2. Propozycję kandydata na kierownika studiów doktoranckich zaopiniowaną przez Radę Wydziału (o opinię Rady Doktorantów SGGW występuje Biuro Nauki i Projektów - Sekcja Obsługi Nauki).
 3. Określenie efektów kształcenia i sposobu ich weryfikacji.
 4. Proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (w/g Uchwały Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne).
 5. Proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych.

Plan studiów - przedmioty i osoby je prowadzące, szczegółowy rozkład zajęć oraz przyporządkowane punkty ECTS ( uchwala Rada Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów) - w terminie późniejszym kopię przekazać do Biura Nauki i Projektów - Sekcja Obsługi Nauki. 

Opracowanie sylabusów poszczególnych przedmiotów (w terminie późniejszym kopię przekazać do Biura Nauki i Projektów - Sekcja Obsługi Nauki).

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

Wzór wniosku o przedłużenie wypłacania stypendium doktoranckiego

Skierowanie na badania lekarskie