Nauka

Studia doktoranckie


Informacje dotyczące studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

  1. Informacje ogólne o studiach

Akt prawny: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), w szczególności artykuły: 179; 270; 273; 278; 279.

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Oznacza to, że wszystkie decyzje o przedłużeniu studiów mogą być wystawione nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. niezależnie od przyczyny przedłużenia. Zatem doktoranci edycji studiów obejmującej lata 2018-2022 mogą uzyskać przedłużenie w sumie najwyżej o 1 rok i 3 miesiące.

Po 31 grudnia 2023 r. studia doktoranckie przestają istnieć, a uczestnicy tych studiów przestają być doktorantami z mocy ustawy.

Nadal obowiązujące są dotychczasowe regulaminy:

  • Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW - Uchwała Senatu SGGW nr 88 - 2014/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
  • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW - Zarządzenie nr 69 Rektora SGGW z 24.08.2017 r.
  • Regulamin przyznawania i wypłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW – Zarządzenie nr 70 Rektora SGGW z 24.08.2017 r.
  • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW – Zarządzenie nr 45 Rektora SGGW z 24.09.2019 r.

Co oznacza, że wszystkie stypendia (doktoranckie, projakościowe, dla najlepszych, socjalne) przyznawane są na zasadach dotychczasowych.         

  1. Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.

Doktoranci, którzy wszczęli przewód doktorski do 30.04.2019 r. realizują go na tzw. dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017, poz. 1789 z późn. zm. w zw. z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669). Te przewody powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym należy pamiętać, że zakończeniem jest nadanie stopnia, a nie obrona pracy doktorskiej. Jeśli ktoś otrzyma stopień doktora jeszcze w trakcie trwania studiów, to data nadania stopnia jest też datą zakończenia studiów doktoranckich.

Przewody niezakończone do 31 grudnia 2022 r. umarza się lub zamyka. Aktualny przepis ustawy nie mówi o tym, że są one zamykane z mocy ustawy, zatem – jeśli nie zmieni się nic w tym zakresie -  odpowiednie rady dyscyplin będą musiały wszczęte przewody umorzyć lub zamknąć niezależnie od zgody i wiedzy samego zainteresowanego.

  1. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane od 1.10.2019 r.

Od 1 października 2019 r. nie mówimy już o wszczynaniu przewodów doktorskich, ale o wszczynaniu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (o przewodach można mówić tylko w odniesieniu do tych wszczętych do 30.04.2019 r.).

Zgodnie z art. 179 ust. 7 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i ubiegają się
o nadanie stopnia doktora „postępowanie w sprawie nadania stopnia wszczyna złożenie wniosku
o wyznaczenie promotora
”, co oznacza, że datą wszczęcia postępowania jest data złożenia wniosku w sekretariacie instytutu lub rady dyscypliny.

Ponadto – zgodnie z art. 179 ust. 8 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce – w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora „efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych” (czyli doktorant przedkłada certyfikat znajomości języka albo deklaruje język obcy, z którego będzie zdawał egzamin doktorski).

Postępowania wszczynane dla doktorantów ze studiów od 1 października 2019 r. zasadniczo będą procedowane według zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85) oraz Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora SGGW – Uchwała Senatu SGGW nr 8 – 2019/2020 z dnia 23.09.2019 r. – wyjątkiem jest moment wszczynania postępowania i potwierdzania znajomości języka obcego (o czym mowa wyżej).