Nauka

Stanowisko profesora


Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w SGGW, na czas określony lub nieokreślony, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, w przypadkach przewidzianych przez Ustawę z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Statutu SGGW. W przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, nawiązanie stosunku pracy może nastąpić na podstawie mianowania.

Konkurs

Konkurs na stanowisko profesora ogłasza Rektor na wniosek dyrektora instytutu: wniosek powinien być zaopiniowany przez radę dyscypliny. Konkurs może być ogłoszony po stwierdzeniu potrzeby i możliwości zatrudnienia oraz określeniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajęcia stanowiska. Stwierdzenie spełnienia tych warunków należy do Rektora bądź dyrektora.

O ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora w określonej dziedzinie, dyscyplinie i specjalności naukowej (którego treść akceptowana jest przez Rektora  za pośrednictwem Sekcji Obsługi Nauki Biura Nauki i Projektów Krajowych) informuje się na stronach internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej, w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym  do publikacji ofert pracy dla naukowców. O konkursie można również powiadomić poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie SGGW (tablice ogłoszeń SGGW, wydziału, katedry) oraz przesłanie ogłoszeń do pokrewnych wydziałów innych uczelni i pokrewnych instytucji naukowych w kraju.

Awansowanie

Zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie SGGW i Ustawie, nauczyciele akademiccy mogą być awansowani przez Rektora:

 1. z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana i rady wydziału albo opinii kierownika jednostki pozawydziałowej,
 2. na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony,
 3. na wniosek kierownika jednostki pozawydziałowej, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony

Rektor każdorazowo, w przedmiocie awansowania nauczycieli akademickich, podejmuje decyzje o zastosowaniu jednej z dwóch, określonych w Statucie, procedur:

1) konkursowej,

2) bezkonkursowej,

z uwzględnieniem, iż przy procedurach tych Rektor bierze również pod uwagę niżej wskazany wymóg:

- na stanowisko profesora może być awansowana osoba, która przyczyniła się do pozytywnej oceny parametrycznej jednostki organizacyjnej SGGW, w której jest zatrudniona, poprzez uwzględnienie jej dorobku naukowego w punktacji składającej się na przyznaną tej jednostce kategorię.

Procedura bezkonkursowa

Rektor przy awansowaniu nauczycieli akademickich kieruje się zasadami wskazanymi w Statucie i w Ustawie oraz bierze w szczególności pod uwagę:

1) całość dorobku nauczyciela akademickiego, w tym dotychczasowe osiągnięcia naukowe w przypadku pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, a w przypadku pracowników dydaktycznych osiągnięcia dydaktyczne oraz ocenę, o której mowa w § 144 Statutu;

2) potrzeby stabilizacji i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej na wydziale/w jednostce pozawydziałowej, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony;

3) kierunki i tempo rozwoju SGGW.

Rektor przed podjęciem decyzji w przedmiocie awansowania nauczycieli akademickich może zwrócić się do ekspertów, w tym również spoza SGGW, o wyrażenie opinii w sprawie określonego kandydata lub może powołać w tym celu zespół doradczy.

Na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego/naukowego zatrudniona może być w SGGW osoba, która:

 1. ma tytuł naukowy,
 2. wykazuje się wyróżniającym, uznanym w środowisku międzynarodowym, dorobkiem naukowym w reprezentowanej specjalności, dorobek naukowy oceniony pozytywnie przez co najmniej 2 recenzentów z tytułem naukowym, w  tym 1 spoza SGGW,
 3. jest autorem lub współautorem, po uzyskaniu tytułu naukowego, co najmniej 5 monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach. W przypadku obszaru nauk społecznych jest autorem lub współautorem, po uzyskaniu tytułu naukowego, co najmniej 5 monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A lub C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazach: Journal Citation Reports (JCR), European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach,
 4. uzyskała w ciągu ostatnich 4 lat z działalności naukowej ocenianej na podstawie monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach ogłoszonych przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego w odpowiednim wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz punktacją za monografie naukowe, łączną liczbę punktów przyznawanych za te publikacje naukowe i/lub monografie o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego przez tę osobę stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW,
 5. kierowała lub kieruje projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędów administracji rządowej, Komisji Europejskiej,
 6. posiada udokumentowaną i potwierdzoną współpracę naukową z wiodącymi badawczymi ośrodkami w Polsce i za granicą,
 7. wykazuje się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i była promotorem przynajmniej 3 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich,
 8. uczestniczy aktywnie w kształceniu kadry naukowej, jest liderem zespołu badawczego, nadzoruje i wspiera badania osób rozpoczynających karierę naukową,
 9. ma znaczący dorobek dydaktyczny, np. prowadzi/prowadziła wykłady dla doktorantów, jest autorem lub współautorem podręczników lub skryptów akademickich,
 10. posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 11. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne), określone zostaną w warunkach konkursu.

WYKAZ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ:

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 2. odpis (poświadczona kserokopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisów (poświadczonych kserokopii) dyplomów nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
 3. autoreferat z elementami życiorysu;
 4. wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności, wraz z zestawieniem liczbowym;
 5. wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, wraz z informacją o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);
 6. oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymagań określonych art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz deklaracja o podstawowym miejscu pracy;
 7. ostatnia ocena Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

 1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
 2. dokumenty poświadczające staż pracy. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy - nowe 2018.docx

Kwestrionariusz osobowy .docx

Wykaz – zestawienie liczbowe osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (tabela)

Wykaz przewodów doktorskich, w których Kandydat pełnił i pełni funkcję promotora lub opiekuna (tabela)

Załącznik nr 1 Wniosek do JM Rektora o wskazanie procedury awansowania profesor .docx