Nauka

Stanowisko profesora uczelni


Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w SGGW, na czas określony lub nieokreślony, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, w przypadkach przewidzianych przez Ustawę z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Statutu SGGW.

Konkurs

Konkurs na stanowisko profesora uczelni ogłasza Rektor na wniosek dyrektora instytutu: wniosek powinien być zaopiniowany przez radę dyscypliny. Konkurs może być ogłoszony po stwierdzeniu potrzeby i możliwości zatrudnienia oraz określeniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajęcia stanowiska. Stwierdzenie spełnienia tych warunków należy do Rektora bądź dyrektora.

O ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora uczelni w określonej dziedzinie, dyscyplinie i specjalności naukowej (którego treść akceptowana jest przez Rektora  za pośrednictwem Sekcji Obsługi Nauki Biura Nauki i Projektów Krajowych) informuje się na stronach internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej, w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym  do publikacji ofert pracy dla naukowców. O konkursie można również powiadomić poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie SGGW (tablice ogłoszeń SGGW, wydziału, katedry) oraz przesłanie ogłoszeń do pokrewnych wydziałów innych uczelni i pokrewnych instytucji naukowych w kraju.

Awansowanie

Zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie SGGW i Ustawie, nauczyciele akademiccy mogą być awansowani przez Rektora:

 1. z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu i rady dyscypliny albo opinii kierownika jednostki pozawydziałowej,
 2. na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę dyscypliny, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony,
 3. na wniosek kierownika jednostki pozawydziałowej, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony,

Rektor każdorazowo, w przedmiocie awansowania nauczycieli akademickich, podejmuje decyzje o zastosowaniu jednej z dwóch, określonych w Statucie, procedur:

1) konkursowej,

2) bezkonkursowej,

z uwzględnieniem, iż przy procedurach tych Rektor bierze również pod uwagę niżej wskazany wymóg:

- na stanowisko profesora uczelni może być awansowana osoba, która przyczyniła się do pozytywnej oceny parametrycznej jednostki organizacyjnej SGGW, w której jest zatrudniona, poprzez uwzględnienie jej dorobku naukowego w punktacji składającej się na przyznaną tej jednostce kategorię.

Procedura bezkonkursowa

Rektor przy awansowaniu nauczycieli akademickich kieruje się zasadami wskazanymi w Statucie i w Ustawie oraz bierze w szczególności pod uwagę:

1) całość dorobku nauczyciela akademickiego, w tym dotychczasowe osiągnięcia naukowe w przypadku pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, a w przypadku pracowników dydaktycznych osiągnięcia dydaktyczne oraz ocenę, o której mowa w § 144 Statutu;

2) potrzeby stabilizacji i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej na wydziale/w jednostce pozawydziałowej, w której nauczyciel akademicki, który ma być awansowany, jest zatrudniony;

3) kierunki i tempo rozwoju SGGW.

Rektor przed podjęciem decyzji w przedmiocie awansowania nauczycieli akademickich może zwrócić się do ekspertów, w tym również spoza SGGW, o wyrażenie opinii w sprawie określonego kandydata lub może powołać w tym celu zespół doradczy.

Na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego zatrudniona może być w SGGW osoba, która:

a) posiada co najmniej stopień doktora oraz wykazuje się wyróżniającym i uznanym w środowisku międzynarodowym dorobkiem naukowym w reprezentowanej specjalności, ocenionym pozytywnie przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem profesora, w tym co najmniej jednego spoza SGGW, powołanych przez Rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu,

b) jest autorem lub współautorem co najmniej 20 monografii naukowych i/lub publikacji naukowych zgodnie z definicją zawartą w § 87 ust. 1 i 2 Statutu SGGW oraz zgłoszonych patentów, o których mowa w § 87 ust. 4 Statutu SGGW,

c) w ciągu ostatnich czterech lat uzyskała z działalności naukowej łączną liczbę punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego przez tę osobę stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW,

d) odbyła łącznie co najmniej trzymiesięczny naukowy staż za granicą w ośrodkach naukowych,

e) kierowała lub kieruje projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kieruje bądź kierowała zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania,

f) posiada udokumentowany dorobek dydaktyczny, a w szczególności potwierdzoną wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwo podręczników,

g) wykazuje się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i była lub jest promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,

h) posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

i) spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu;

WYKAZ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ:

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpis (poświadczona kserokopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego a w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (poświadczonej kserokopii) dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
 5. wykaz osiągnięć naukowych wraz z zestawieniem liczbowym;
 6. wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 7. oświadczenie Kandydata, że spełnia wymagania art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz deklaracja o podstawowym miejscu pracy;
 8. ostatnia ocena Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

 1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
 2. dokumenty poświadczające staż pracy. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wykaz akt na stanowisko profesora uczelni – procedura bezkonkursowa

Załącznik nr 1 Wniosek do JM Rektora o wskazanie procedury awansowania profesor uczelni.docx

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy - nowe 2018.docx

Tezy przedstawienia wniosku o zatrudnienie - profesor uczelni.docx

Kwestrionariusz osobowy.docx

Wykaz – zestawienie liczbowe osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (tabela)