Nauka

Stopnie i tytuły naukowe – podstawy prawne


Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte od 1 października 2019 roku 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szlnictwie wyższym i nauce (Dz. U.1668)

Uchwała Senatu nr 8 - 2019/2020 z dnia 23 września 2019 r .pdf 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.pdf

Uchwała Senatu nr 9 - 2019/2020 z dnia 23 września 2019 r.pdf

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego szkoly głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.pdf

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte do 30 kwietnia 2019 roku

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 859)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r., poz. 882)

Rozporządzenie o stopniach naukowych i tytule

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 261)

Inne akty prawne:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2018 r. poz. 1669)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881)