Nauka

Ewaluacja jakości działalności naukowej


Przepisy aktualnie obowiązujące:

Ewaluacja jakości działalności naukowej - Strona MNiSW

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowyc


Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z z publikowanych wykazów za lata 2013-2016.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłosozno wykaz czasopism naukowcyh wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism naukowych: 

  • Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych: 

  • Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

W dniu 11 lutego zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 11 lutego, poz. 191).

Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2009 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych komunikatem Nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r.
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2010 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism o naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, głoszony w dniu 25 czerwca 2010 r.

Do oceny publikacji z lat 2011-2012 stosowany będzie wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009 r.
  2. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony w dniu 25 czerwca 2010 r.
  3. wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.: