Nauka

Ocena paramertyczna jednostek naukowych


Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z z publikowanych wykazów za lata 2013-2016.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłosozno wykaz czasopism naukowcyh wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism naukowych: 

  • Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych: 

  • Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 11 lutego zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 11 lutego, poz. 191).

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2009 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych komunikatem Nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r.
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostek naukowych z roku 2010 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism o naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, głoszony w dniu 25 czerwca 2010 r.

Do oceny publikacji z lat 2011-2012 stosowany będzie wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009 r.
  2. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony w dniu 25 czerwca 2010 r.
  3. wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.:

——————————————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 877) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.