Nauka

Główne kierunki badawcze


Główne kierunki badawcze wydziałów w 2017 roku

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

 1. Rola czynników siedliskowych oraz systemów uprawy roli i roślin w kształtowaniu wielkości i jakości plonów roślin rolniczych i stanu środowiska.
 2. Biochemiczne aspekty produkcji roślin uprawnych.
 3. Badania współzależności pomiędzy roślinami a organizmami symbiotycznymi i patogenicznymi oraz środowiskiem abiotycznym.
 4. Badania fizjologicznych i genetycznych mechanizmów odpowiedzi roślin na czynniki abiotyczne i biotyczne oraz mechanizmów aklimatyzacji roślin do zmiennych warunków środowiskowych.
 5. Środowiskowe uwarunkowania genezy i użytkowania gleb w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych.
 6. Zastosowanie metod metagenomicznych w badaniach biologicznych procesów zachodzących w środowisku glebowym.
 7. Badania nad zastosowaniem metod statystycznych i informatycznych do opracowywania danych pochodzących z doświadczeń oraz innych prac empirycznych w naukach rolniczych i biologicznych.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 1. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
 2. Biologiczne podstawy wzrostu i rozwoju zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia.
 3. Diagnostyka i patomechanizmy w chorobach zakaźnych i inwazyjnych, ocena wpływu związków stanowiących zanieczyszczenie środowiska na organizm zwierząt oraz opracowanie, alternatywnych do badań na zwierzętach, modeli doświadczalnych działania ksenobiotyków.
 4. Diagnostyka i terapia chorób zwierząt towarzyszących.
 5. Diagnostyka i terapia chorób układów i narządów u zwierząt gospodarskich i koni.
 6. Patologia i diagnostyka wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
 7. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i podstawy prawne działalności weterynaryjnej.
 8. Epidemiologia zakaźnych i niezakaźnych chorób zwierząt gospodarskich, towarzyszących i nieudomowionych.

WYDZIAŁ LEŚNY

 1. Doskonalenie metod pomiaru drzew i drzewostanów oraz poznanie prawidłowości wzrostu drzew i drzewostanów.
 2. Opracowanie teoretycznych podstaw użytkowania zasobów leśnych, zagadnień dotyczących drzewnego i niedrzewnego użytkowania lasu, turystyki i rekreacji oraz badania różnych form i metod użytkowania lasu i wynikających z tego konsekwencji.
 3. Biologia, ekologia, taksonomia i rozmieszczenie owadów oraz grzybów w środowisku leśnym; ochrona przyrody i edukacja leśna.
 4. Ekonomiczna analiza powiązań w modelu wielofunkcyjnego i zrównoważonego leśnictwa.
 5. Urządzanie lasu wielofunkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwentaryzacji lasu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, optymalizacji planowania użytkowania rębnego, regulacji ładu czasowego i przestrzennego lasów oraz zmian warunków hydrologicznych w ekosystemach leśnych.
 6. Morfogeneza roślin ze szczególnym uwzględnieniem ksylogenezy oraz dynamika zbiorowisk roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem zoo- i antropopresji.
 7. Struktura środowiska i jej wpływ na populację zwierząt bytujących w lasach zagospodarowanych i chronionych. Różnorodność gatunkowa drobnych ssaków w północnej części Puszczy Białowieskiej.
 8. Doskonalenie metod odnawiania naturalnego głównych gatunków lasotwórczych.
 9. Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi geomatyki do inwentaryzacji, monitorowania i oceny obszarów wiejskich.

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 1. Tworzenie nowoczesnych narzędzi dla badań genetycznych, genomiki, fizjomiki i hodowli molekularnej roślin.
 2. Zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w użytkowaniu i ochronie roślin.
 3. Doskonalenie technologii, produkcji i ochrony roślin ogrodniczych.
 4. Utrzymanie jakości produktów ogrodniczych w procesie „z pola na stół”.
 5. Biologiczne podstawy technologii ograniczających chemizację i zanieczyszczenie środowiska.
 6. Wykorzystanie roślin ogrodniczych do ochrony środowiska poprzez zastosowanie procesu fitoremediacji.
 7. Uwarunkowania rozwoju gospodarki ogrodniczej w Polsce i w wybranych krajach.
 8. Przyrodnicze, kulturowe i społeczne planowanie i projektowanie w architekturze krajobrazu.
 9. Sztuka krajobrazu na tle przemian w sztuce przełomu wieków XX i XXI.
 10. Ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 1. Kształtowanie optymalnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w budownictwie.
 2. Badania i obliczenia służące wdrożeniu innowacyjnych technologii zabezpieczania środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem.
 3. Usprawnienie procesu planowania, projektowania i realizacji obiektów inżynierskich.
 4. Badania modelowe zachowania się gruntów antropogenicznych i słabonośnych w złożonych warunkach obciążenia.
 5. Badania wybranych zagadnień hydraulicznych i technologicznych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 6. Prognozowanie zmian środowiska geologicznego dolin rzecznych w związku z ich zagospodarowaniem.
 7. Gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 8. Gospodarowanie wodą na obszarach niezurbanizowanych i cennych przyrodniczo.
 9. Doskonalenie metodyki opisów i ocen okrywy roślinnej dla celów inżynierii i ochrony środowiska.
 10. Rozwój metod teledetekcyjnych w monitorowaniu, modelowaniu i zarządzaniu środowiskiem.

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

 1. Konstrukcja bioczujników do automatycznego pomiaru własności komórek, błon biologicznych i molekuł fizjologicznie czynnych, pomiary transportu jonów przez błony biologiczne.
 2. Automatyczna identyfikacja stanu zużycia narzędzi podczas skrawania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz modyfikacja ich ostrzy z wykorzystaniem technik wiązkowych w celu zwiększenia trwałości.
 3. Badania wpływu różnych czynników na właściwości drewna. Opracowywanie charakterystyk gatunkowych oraz metod przerobu tartacznego, modyfikacji i ochrony drewna.
 4. Proekologiczne technologie wytwarzania materiałów, racjonalizacja metod projektowania i konstrukcji, wyceny wartości materiałów stosowanych w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
 5. Identyfikacja oraz badania właściwości fizycznych i mechanicznych drewna wykopaliskowego i archeologicznego w stanie mokrym i suchym.
 6. Badanie procesów hydrolizy enzymatycznej wybranych materiałów lignocelulozowych (drewno, słoma) poddanych termochemicznej obróbce wstępnej.
 7. Badania wpływu implantacji jonów azotu na właściwości narzędziowych materiałów WC-Co stosowanych w obróbce drewna i płyt drewnopochodnych.
 8. Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej poprodukcyjnej oraz odnawialnej w krótkim cyklu do zastosowań w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
 9. Technologiczne aspekty zagęszczania drewna, badania właściwości mechanicznych i fizycznych drewna zagęszczonego termo-mechanicznie i materiałów w drzewnych wykonanych z udziałem drewna zagęszczonego.
 10. Szanse rynkowe i zagrożenia wdrażania nowego produktu na rynku meblarskim z uwzględnieniem aspektów znaczenia ergonomii w projektowaniu uniwersalnym mebli.

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

 1. Zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów kształtujących potencjał antyoksydacyjny mleka i mięsa różnych gatunków ssaków.
 2. Badania nad uwolnieniem polskich stad owiec od genetycznej podatności na trzęsawkę klasyczną i atypową.
 3. Genetyczne, biometryczne i behawioralne aspekty hodowli zwierząt domowych i nieudomowionych:

3.1. Zastosowanie metod genetyki populacji i genetyki molekularnej w zarządzaniu  populacjami zwierząt.

3.2. Adaptacje behawioralne, stresu i rozrodu wybranych gatunków zwierząt domowych, laboratoryjnych i dzikich.

 1. Reakcje organizmów zwierząt hodowlanych, wolno żyjących i bezkręgowców niższych na zmienne czynniki środowiska.
 2. Faunistyka i ekologia różnych grup bezkręgowców i kręgowców.
 3. Żywienie jako modulator statusu molekularnego i biochemiczno-fizjologicznego komórek i organizmu oraz zdrowia, odporności, produkcyjności, a także jakości produktu pochodzenia zwierzęcego.
 4. Organogeneza zagrożonych wyginięciem i cennych pod względem ekonomicznym gatunków ryb.
 5. Badania nad rozrodem pszczół i jakością produktów pszczelich.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 1. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw agrobiznesu.
 2. Tendencje w rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i handlu rolnego.
 3. Edukacja, komunikowanie, turystyka i doradztwo w rozwoju regionalnym oraz lokalnym.
 4. Problemy finansowe w polityce rolnej w Polsce i UE.
 5. Aplikacje współczesnych metod statystyki matematycznej, ekonometrii oraz prognozowania w ekonomii i biznesie.
 6. Stan finansowy, prawny i kierunki rozwoju instytucji kapitałowych.
 7. Rola logistyki w aktywizacji rozwoju gospodarki polskiej.

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

 1. Wpływ wybranych czynników technologicznych i substancji biologicznie aktywnych na wybrane cechy jakościowe i bezpieczeństwo produktów mleczarskich.
 2. Badanie odżywczych, bioaktywnych oraz toksycznych składników żywności, ich właściwości, przemian i oddziaływań ze składnikami matrycy żywnościowej.
 3. Aspekty mikrobiologiczne i biotechnologiczne kształtowania jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 4. Zmiany fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych wywołane procesami technologicznymi i przechowywaniem.
 5. Aspekty technologiczne w optymalizacji procesów jednostkowych i projektowaniu cech produktów spożywczych wielofazowych.
 6. Próba optymalizacji procesu technologicznego produkcji i przechowywania wybranych przetworów z owoców i warzyw w aspekcie ograniczenia strat składników bioaktywnych i poprawy atrakcyjności żywieniowej i sensorycznej.
 7. Zastosowanie dodatków funkcjonalnych w produkcji koncentratów spożywczych i produktów tłuszczowych.
 8. Wpływ dodatków funkcjonalnych i procesu technologicznego na jakość przetworów mięsnych. 
 9. Badanie możliwości analitycznych spektroskopii FT-IR do dyskryminacji różnych produktów spożywczych.
 10. Zastosowanie termograwimetrii (TGA) oraz kalorymetrii skaningowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) do badań nad strukturą, przemianami i stabilnością tłuszczów i produktów zawierających tłuszcze.

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI

 1. Żywieniowe uwarunkowania zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach.
 2. Fizjologiczne i metaboliczne podstawy postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń (nowotwory, cukrzyca, przewlekle choroby nerek i otyłość).
 3. Ocena wartości odżywczej i sensorycznej żywności funkcjonalnej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości prozdrowotnych.
 4. Uwarunkowania jakości i wartości odżywczej żywności probiotycznej, tradycyjnej i konwencjonalnej.
 5. Rozwój rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów.
 6. Badania wpływu barierowości opakowań na zmianę jakości bezpieczeństwa żywności.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 1. Doskonalenie technik produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.
 2. Techniczne, technologiczne, logistyczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy.
 3. Optymalizacja organizacji produkcji i eksploatacji wyposażenia technicznego w leśnictwie.
 4. Zarządzanie w sektorach energetyki i agrobiznesu w warunkach zmiennego otoczenia.
 5. Badania biotechnicznych aspektów w technologiach produkcji rolniczej.
 6. Doskonalenie technik przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego.
 7. Doskonalenie technicznej infrastruktury w systemie obsługi produkcji zwierzęcej.
 8. Automatyzacja rolniczych procesów produkcyjnych.
 9. Hybrydowe systemy zasilania energią odnawialną.
 10. Analiza i modelowanie zjawisk w systemach biologicznych i technicznych.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 1. Orientacje teoretyczne i perspektywy badawcze współczesnej socjologii.
 2. Społeczeństwo i polityka w uwarunkowaniach lokalnych i międzynarodowych, regionalność.
 3. Kulturowe wymiary komunikacji we współczesnym społeczeństwie.
 4. Ciągłość i zmiana w procesie transformacji w Polsce, analiza problemów funkcjonowania wybranych grup społecznych (ludzie starzy, mieszkańcy wsi).
 5. Społeczne funkcje uniwersytetów w przeszłości i obecnie.
 6. Andragogika, kształcenie dorosłych, uniwersytety ludowe.
 7. Badanie osiągnięć edukacyjnych, pedagogiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych.
 8. Psychologiczne i interdyscyplinarne badania nad człowiekiem i kulturą.
 9. Nauczyciel wczoraj, dziś i w przyszłości, badania historyczno-porównawcze.
 10. Filozofia i praktyka bezpieczeństwa oraz etyczne aspekty relacji człowiek i środowisko.

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 1. Analizy gospodarcze i finansowe oraz zastosowania metod statystycznych w naukach leśnych i rolniczych.
 2. Zastosowania informatyki w działaniach na rzecz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
 3. Metody teleinformatyczne i sztucznej inteligencji w przestrzeni przyrodniczej.
 4. Metody analizy matematycznej i topologii.