Nauka

Doktoraty honoris causa


Na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej SGGW uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego i po zapoznaniu się z opiniami promotora i recenzentów Senat podejmuje stosowną uchwałę o nadaniu akademickiego tytułu honorowego doktora honoris causa.

Z wnioskiem wszczęcia ww. postępowania może wystąpić każdy nauczyciel akademicki w niej zatrudniony.

Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania oraz wyznaczeniu promotora i co najmniej dwóch recenzentów, wskazującą im zakres działania.

W przypadku, gdy jednostki organizacyjne w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa występują z takim samym wnioskiem, promotora mogą powołać wspólnie, wtedy nie muszą być powoływani recenzenci.

W toku przeprowadzanego postępowania głosują osoby uprawnione do głosowania w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego i stopni naukowych.

Wykaz dokumentów

Podstawy prawne