Nauka

Doktoraty


Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna  stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.

Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.

Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu  koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.

Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3));
 • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;
 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej albo artystycznej.

Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć:

 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Uprawnienia SGGW do nadawania stopnia doktora

Wykaz akt 

 

Wzory dokumentów:

Podstawy prawne

Inne informacje:

 • 05
  maja

  Kuźnia Młodych Talentów

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Szkołę Letnią Kuźnia Młodych Talentów organizowaną przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Przedsięwzięcie odbędzie się po raz pierwszy. KMT AMU powstała z myślą o młodych polskich naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim zazwyczaj są studia doktoranckie. czytaj więcej
 • 25
  października

  Spotkanie informacyjne dla doktorantów SGGW

  Spotkanie informacyjne dla doktorantów SGGW
  W piątek 23.10 br. w auli budynku 23 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbyło się coroczne spotkanie informacyjne dla doktorantów SGGW. Oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec. czytaj więcej