Nauka


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi wieloaspektową działalność naukowo – badawczą, skierowaną na rozwiązywanie aktualnych problemów gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Spośród realizowanych kierunków badawczych wyróżnić należy następujące obszary badań:

 • wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego;
 • doskonalenie metod produkcji roślin z uwzględnieniem zintegrowanej ochrony;
 • architektura krajobrazu -integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka;
 • ochrona i inżynieria środowiska oraz techniczna infrastruktura terenów niezurbanizowanych;
 • mechanizmy biologicznej regulacji rozwoju i wzrostu zwierząt oraz roślin;
 • doskonalenie metod diagnostyki, terapii i zapobiegania chorobom zwierząt i roślin;
 • technologie wytwarzania nowoczesnej żywności – żywność wygodna, funkcjonalna i modyfikowana genetycznie;
 • podstawy doskonalenia genetycznego oraz biotechnologii roślin i zwierząt;
 • żywienie oraz racjonalne użytkowanie zwierząt;
 • marketing, ekonomika, zarządzanie i organizacja firm oraz przedsiębiorstw;
 • rozwój nowych technologii w aspekcie energooszczędnych i proekologicznych modeli gospodarki;
 • uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych kategorii grup społeczno – zawodowych ludności;
 • nowe technologie konserwacji w przemyśle drzewnym;
 • ochrona zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich

Misją SGGW jako uniwersytetu przyrodniczego jest prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, a także ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. Nadrzędnym celem działalności pracowników naukowych jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. SGGW prowadzi także działania mające na celu upowszechnianie badań naukowych i wdrażanie ich do gospodarki.

Kadra naukowa

Tradycją uczelni jest kształcenie jak najlepszej własnej kadry naukowej. Jest to możliwe dzięki stale wysokiemu poziomowi nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Kadrę naukową tworzą jednak nie tylko absolwenci SGGW. Zatrudnionych jest tu wielu specjalistów wykształconych przez inne ośrodki akademickie, krajowe i zagraniczne.

Pracownicy SGGW są doceniani przez instytucje państwowe i pozarządowe. Wielu z nich pełni funkcję ekspertów, m.in. przy polskich organach państwowych, a nawet w agendach UE i ONZ.

Jednym z priorytetów w zakresie działalności naukowo-badawczej jest szeroka współpraca kadry naukowej SGGW z naukowcami z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Z satysfakcją odnotowujemy wzrost liczby uzyskiwanych stopni doktora, liczby uczestników studiów doktoranckich, a także składanych i przyznawanych grantów na badania naukowe.

Niezmiernie istotny jest dla nas udział w programach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych oraz programach je uzupełniających, wspierających współpracę miedzy sektorem naukowo-badawczym, edukacyjnym i gospodarką, dofinansowanych z funduszy strukturalnych i podobnych. To bowiem umożliwia tworzenie silnych zespołów naukowych i unowocześnianie infrastruktury badawczej.