Biuro Nauki i Projektów Krajowych merytorycznie podlega Prorektorowi ds. Nauki - prof. dr hab. Tomaszowi Okruszce.

Biuro w ramach swojej działalności odpowiada za wykonanie decyzji władz rektorskich związanych z działalnością naukowo-badawczą Uczelni, z działalnością studiów doktoranckich oraz wsparciem i ewidencją projektów Uczelni

realizowanych przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania, w tym koordynuje proces planowania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Zakres działania Biura Nauki i Projektów Krajowych obejmuje sprawy związane z:

1) dokumentacją awansów naukowych;

2) działalnością studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020oraz studiów podyplomowych;

3) projektami Uczelni finansowanymi ze środków krajowych oraz z funduszy strukturalnych, innymi niż międzynarodowe projekty badawcze;

4) działalnością naukowo-badawczą Uczelni, w tym w szczególności wykonywanie decyzji władz rektorskich.

 

Zadania Biura Nauki i Projektów Krajowych realizowane są w ramach dwóch sekcji:

1)Sekcji Obsługi Nauki;

2)Sekcji Projektów Krajowych.

 

Do zakresu działania Sekcji Obsługi Nauki w ramach Biura Nauki i Projektów Krajowych należą:

1) weryfikacja dokumentów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie rejestrów nadanych stopni naukowych, wystawianie zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego;

2) prowadzenie spraw związanych z mianowaniem/zatrudnieniem pracowników na stanowisku profesora SGGW i stanowisku profesora;

3) opracowywanie regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu organizacji studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020

4) prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz dokumentacji przebiegu studiów poszczególnych doktorantów tych studiów, w tym prowadzenie teczek personalnych;

5) bieżąca obsługa bazy danych doktorantów studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020, w tym wprowadzanie i aktualizacja danych, generowanie i wydruki raportów;

6) obsługa dokumentacji programu „Doktorat Wdrożeniowy”, w którym udział biorą doktoranci studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020;

7) wspieranie przygotowania wniosków do programu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie stypendiów dla młodych wybitnych naukowców oraz obsługa dokumentacji;

8) monitorowanie wydatkowania środków finansowych z budżetów przeznaczonych na stypendia dla doktorantów studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem 2019/2020, w tym przygotowywanie list stypendialnych;

9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020;

10) wystawianie zaświadczeń dotyczących odbywania lub ukończenia studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020, w tym w celach emerytalno-rentowych;

11) przygotowanie decyzji w sprawie utworzenia nowych studiów podyplomowych;

12) rejestracja konferencji naukowych;

13) wspomaganie instytutów w przygotowaniu dokumentów do oceny parametrycznej dyscyplin naukowych oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich;

14) przyjmowanie wynikających z przepisów prawa oświadczeń dotyczących działalności naukowej oraz prowadzenie rejestru tych oświadczeń;

15) bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach w ramach programów i przedsięwzięć ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz wspomaganie instytutów w zakresie przygotowania wniosków do tych konkursów;

16) prowadzenie sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej dla potrzeb władz Uczelni oraz służb statystyki publicznej, w tym opracowanie rocznego Sprawozdania Rektora na podstawie materiałów nadesłanych przez właściwe jednostki SGGW;

17) gromadzenie informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania strategii Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej;

18) obsługa organizacyjna komisji senackich wskazanych przez Rektora;

19) przyjmowanie wniosków i opracowywanie danych dla Rektorskiej Komisji ds. motywacyjnego systemu wynagradzania, Rektorskiej Komisji ds. Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych oraz dla Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów;

20) koordynacja procesu wdrażania, funkcjonowania i aktualizacji Bazy Wiedzy SGGW oraz procesu zasilania tej Bazy danymi;

21) koordynacja realizacji programów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki skierowanych do redakcji czasopism naukowych SGGW.

Do zakresu działania Sekcji Projektów Krajowych w ramach Biura Nauki i Projektów Krajowych należą zagadnienia dotyczące wniosków finansowanych ze środków krajowych oraz z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem programów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, prac zleconych i projektów inwestycyjnych, w tym m.in.

1) bieżące informowanie pracowników naukowych i naukowo –dydaktycznych SGGW o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i źródeł krajowych tj. Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju(NCBiR), poprzez sporządzanie harmonogramu konkursów oraz rozsyłanie w formie newslettera drogą elektroniczną;

2) organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie aplikowania i realizacji projektów;

3) doradztwo w zakresie aplikowania i realizacji projektów;

4) koordynacja przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ogólnouczelnianych, wskazanych przez Rektora, Prorektora ds. Nauki lub Kanclerza;

5) koordynacja administracyjna realizacji projektów ogólnouczelnianych, wskazanych przez Rektora, prorektora właściwego w obszarze nauki lub Kanclerza;

6) ewidencja formularzy zgłoszenia projektów i umów o dofinansowanie projektów