Biuro Nauki i Projektów Krajowych merytorycznie podlega Prorektorowi ds. Nauki - prof. dr hab. Marianowi Binkowi.


Biuro w ramach swojej działalności odpowiada za wykonanie decyzji władz rektorskich związanych z działalnością naukowo-badawczą Uczelni, z działalnością studiów doktoranckich i podyplomowych oraz wsparciem i ewidencją projektów Uczelni realizowanych przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania, w tym koordynuje proces planowania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

1)  identyfikacja źródeł finansowania i potrzeb w zakresie badań i szkoleń dla instytucji i podmiotów związanych z rozwojem wsi i rolnictwa, gospodarką żywnościową, gospodarką przestrzenną oraz oferty badawczej i szkoleniowej Uczelni;

2)  pomoc w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów z instytucjami i podmiotami będącymi potencjalnymi zleceniodawcami badań i szkoleń dla Uczelni, oraz definiowanie potencjalnych tematów badawczych i szkoleniowych;

3)  informowanie o potencjalnych przedsięwzięciach zainteresowanych pracowników, studentów i doktorantów Uczelni;

4)  inicjowanie tworzenia grup wykonawców do realizacji określonych tematów badawczych i szkoleniowych;

5)  rozwój współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sektorze rolno-spożywczym;

6)  rozwój współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi i szkoleniowymi w zakresie powierzonych zadań;

7)  koordynacja działań Uczelni w zakresie prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich i podyplomowych;

8)  organizowanie szkoleń, konferencji w zakresie powierzonych zadań;