Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)
 3. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 859)
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311)
 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoracnkiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" (Dz. U. z 2017 r., poz. 873)  
 3. Rozporządzenie MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r, poz. 1467) 
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1112)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągniecia przyznawanych doktorantom (Dz.U. z 2015 r., poz. 1051)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 841).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1169) - obowiązuje od 1 października 2011 r.

Uchwały i Regulaminy:

 1. Uchwała nr 88 - 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW 
 2. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich - uwzględniający zmianę Uchwały nr 88 - 2014/2015 z dnia 25 maja 2015 r. - Obowiązuje od 1 października 2015 r.
 3. Uchwała nr 72 - 2014/2015 Senatu Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 4. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich - obowiązuje od 1 października 2015 r.
 5. Uchwała nr 36-2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne) + załączniki do Uchwały

 

Przepisy Archiwalne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity (Dz.U. z 2012 r., poz. 572) – obowiązuje od 1 października 2011 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1480)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1581).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 r. nr 225, poz. 1351)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. nr 214, poz. 1271) - obowiązuje od 1 października 2012 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przebiegu studiów dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1188) – obowiązuje od 1 października 2012 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1168) – obowiązuje od 1 października 2011 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r. nr 1, poz. 3 z późn. zm.)
 10. Uchwała nr 62-2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne)
 11. Uchwała nr 63-2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 12. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich – obowiązuje od 1 października 2013 r.
 13. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich – obowiązuje od 1 października 2012 r.
 14. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich