W sprawach dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałami Uczelni, które te studia prowadzą.

 

Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i standardami unijnymi studia doktoranckie – jako studia trzeciego stopnia – prowadzone są w uczelniach jako stacjonarne i niestacjonarne.

Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Natomiast wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych ustala Rektor.
Studia doktoranckie mogą trwać do czterech lat.