Nauka

Biuro Nauki i Projektów Krajowych - aktualności


VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych ewaluacją dorobku uczelni oraz promocją osiągnięć uczelni w kraju i za granicą.
Konferencja dla obecnych i przyszłych użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. 

Wymiana doświadczeń twórców systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Organizatora

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.
Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 (Współpraca) objętego PROW na lata 2014 - 2020 znajdą Państwą pod poniższym
linkiem.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło XI edycję konkursu w ramach Programu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło XI edycję konkursu w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Termin naboru wniosków:  16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.

Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XI. Wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.
 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-lider-xi-edycja/

Do Biura Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych należy dostarczyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy projektu (podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu oraz Kwestor);
 2. Informację na temat podatku VAT (podpisana przez Kierownika Projektu i Dyrektora Instytutu);
 3. Wniosek o dofinansowanie (podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu oraz Kwestor) w jednym egzemplarzu;
 4. Oświadczenie jednostki w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisuje Kierownik Projektu, Kierownik Katedry, Dyrektor Instytutu oraz Kwestor;
 5. List intencyjny od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji Projektu, określający zakres przyszłych działań lub umowę oraz zarys planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników Projektu, w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz (wersja SGGW) musi być podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu.

List intencyjny musi być zaopiniowany przez CIiTT pod względem komercjalizacji wyników.

Procedura aplikowania o środki w XI edycji konkursu w ramach programu Lider

Warsztaty tematyczne i prelekcje dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki

Biuro Nauki i Projektów Krajowych – Sekcja Projektów Krajowych serdecznie zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w  warsztatach tematycznych i prelekcjach dotyczących konkursów Narodowego Centrum Nauki:

- PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS 1 – 8/11/2019 – prelekcja

- SONATA 15 – 15/11/2019 – warsztaty

- OPUS 18 – 22/11/2019 – warsztaty

- TANGO 4 – 29/11/2019 – warsztaty

- ZSUN/OSF – 6/12/2019- warsztaty.

Warsztaty oraz prelekcje odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 13:00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:  malgorzata_michalowska@sggw.pl w tytule proszę podać tytuł konkursu oraz termin warsztatów.
Szczegóły będą przesyłane drogą mailową.  

Stypendium START

Do 31 października br. młodzi naukowcy mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2020). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

BNIPK informuje, że przy składaniu dokumentów należy :

 • Pobrać i wypełnić załączony Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do BNiPK wraz z wymaganymi podpisami.
 • Dostarczyć wniosek w dwóch egzemplarzach, jeden z podpisem Dyrektora Instytutu, a drugi z miejscem  na podpis Prorektora ds. Nauki Prof. dr hab. Mariana Binka.  

Finanoswanie inwestycji związanych z działalnością naukową

W dniu 12 sierpnia br. w OSF został uruchomiony moduł do składania wniosków na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2020 https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Termin składania wniosków upływa 15 września br.

Szczegółowe  kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2019 r. , poz. 533).

[zał. Rozporządzenie]

Procedura składania wniosków została opisana w instrukcji:

[zał. plik „Procedura składania wniosków o finansowanie inwestycji na rok 2020”]

W sekcji „Załączniki” należy dodać plik pdf zawierający upoważnienie do podpisania wniosku:

[zał. plik „Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania wniosku]

W celu rejestracji wniosku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wniosku oraz uzyskać podpisy: autora projektu, kierownika katedry, dziekana wydziału oraz kwestora. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Nauki i Projektów Krajowych- BNiPK (budynek 2, pokój 11), skąd zostanie skierowany do Prorektora ds. Nauki

[zał. formularz zgłoszeniowy]

 

Ścieżka dla Mazowsza

 

Ruszył nabór wniosków w konkursie Ścieżka dla Mazowsza. Jest to nowa formuła, dlatego prezentujemy Państwu najważniejsze informacje jego dotyczące. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku.

Podstawowe informacje

Konkurs jest finansowany ze środków dotacji celowej, są to tzw. środki krajowe. Nie ma w nim ograniczenia tematycznego/branżowego. 

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca lub konsorcjum przedsiębiorstw, ewentualnie konsorcjum składające się z przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, ale warunkiem jest, aby liczba podmiotów w konsorcjum nie przekroczyła 3. Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. 

Budżet konkursu wynosi 600 milionów złotych. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe – 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł.

Pytania i odpowiedzi

 Dlaczego konkurs jest właśnie dla województwa mazowieckiego, jednego z najlepiej rozwiniętych regionów w UE? Jaki jest cel konkursu?

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Mimo absorbcji funduszy z perspektywy 2014-2020 (środki na tzw. kopertę mazowiecką zostały rozdysponowane już pod koniec 2017 roku), przedsiębiorcy z Mazowsza nadal mają innowacyjne pomysły, których przygotowanie warto wesprzeć. NCBR od ponad dekady wspiera innowacyjność w Polsce i reaguje na zgłaszane potrzeby swoich Interesariuszy. Wygospodarowanie dla Mazowsza dodatkowych środków (pochodzących z oszczędności), jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Mazowsze to specyficzny region, który z jednej strony charakteryzuje się bardzo dużym wzrostem gospodarczym w skali kraju, a jednocześnie nadal pozostaje umiarkowanym innowatorem w skali europejskiej. Rozwój województwa jest policentryczny - centralne funkcje pełni Warszawa, jednak inne ośrodki subregionalne, powiaty oraz gminy mają różny potencjał rozwojowy, który chcemy wyrównywać i w pełni wykorzystywać. Szansą na to jest właśnie m.in. inwestowanie w rozwój działalności B+R podmiotów z całego województwa, różnej wielkości i z różnych branż.

Czym się różni ten konkurs od innych konkursów uruchamianych w ramach Szybkiej Ścieżki? 

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza w swoich głównych założeniach jest zbliżony od flagowego konkursu Szybka Ścieżka. Z różnic istotnych, warto zaznaczyć, iż ocenie podlegać w nim będzie mniej kryteriów (10 kryteriów: 4 kryteria oceny wstępnej, 6 – kryteria oceny merytorycznej), a dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego, realizujące projekt samodzielnie albo przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego. Dodatkowo dopuszczamy możliwość wnioskowania o finansowanie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej wchodzących w skład konsorcjum, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Na jakiej podstawie projekty będą kwalifikowane do konkursu?

Każdy wniosek, który zostanie złożony w systemie elektronicznym w okresie naboru, czyli od 23 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r (do godz. 16.00). będzie podlegał ocenie. 

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie projekty, które przejdą pozytywnie wstępną ocenę i ocenę merytoryczną będą finansowane przy wsparciu środków z dotacji celowej. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co polega na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. taką samą liczbę punktów). 

Jakie maksymalne dofinansowanie może zostać udzielone w konkursie?

Tradycyjnie wsparcie jest dedykowane innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym. Realizacja projektu B+R jest obarczona ryzykiem. Dlatego też na etapie badań przemysłowych poziom wsparcia wynosi aż do 80%, natomiast na etapie prac rozwojowych do 60%. Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest uzależniona od wielkości podmiotu (wnioskodawcy/konsorcjanta). Natomiast poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. 

Dlaczego czas naboru wniosków w konkursie jest zdecydowanie krótszy niż w innych konkursach Szybkiej Ścieżki?

Nabór wniosków będzie trwać od 23 sierpnia do 23 września br. do godziny 16:00. W naszej opinii jest to wystarczający czas, aby złożyć wniosek przy minimum formalności jakich wymagamy. Ponadto, wnioskodawcy będą mieli możliwość jednokrotnej poprawy swojego wniosku w trakcie jego oceny z zakresie wynikającym z dokumentacji konkursowej. To co jest dla nas najważniejsze, to pomysł i to on jest weryfikowany w pierwszej kolejności, a opisać go można w ciągu czasu jaki będzie od momentu ogłoszenia konkursu do zamknięcia naboru. 

Jak będą oceniane wnioski?

Wnioski będą podlegały w pierwszej kolejności wstępnej ocenie, która oznacza weryfikację, czy formularz został wypełniony we wszystkich polach, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały załączone i wreszcie czy budżet składa się jedynie z wydatków kwalifikowalnych. Drugim etapem jest ocena merytoryczna, która będzie polegała na sprawdzeniu wymienionego we wniosku zespołu badawczego, zasobów technicznych Wnioskodawcy, budżetu i planu realizacji prac w projekcie, nowości rezultatów projektu oraz opisanego zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu. Prosimy nie zapominać, iż każdy projekt musi zakończyć się wdrożeniem, a więc eksperci muszą ocenić, czy dany pomysł zostanie w przyszłości doceniony przez rynek nabywców.

Dokumenty konkursowe

Dokumenty konkursu są dostępne w dedykowanej zakładce na naszej stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl

W razie innych pytań, prosimy o kontakt

 

 

Konkurs LIDER X

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  X edycję  konkursu w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Termin naboru wniosków:  18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach NCBR pod linkiem:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/

Do Biura Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych należy dostarczyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy projektu (podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dziekana oraz Kwestor);
 2. Informację na temat podatku VAT (podpisana przez Kierownika Projektu i Dziekana);
 3. Wniosek o dofinansowanie (podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dziekana oraz Kwestor) w jednym egzemplarzu;
 4. Oświadczenie jednostki w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisuje Kierownik Projektu, Kierownik Katedry, Dziekan oraz Kwestor;
 5. List intencyjny od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji Projektu, określający zakres przyszłych działań lub umowę oraz zarys planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników Projektu, w 2 egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu (wersja SGGW) musi być podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry, Dziekana oraz Kwestor).
  List intencyjny musi być zaopiniowany przez CIiTT pod względem komercjalizacji wyników oraz ZRP pod względem prawnym.

 

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z panią Edytą Iwanowską, Sekcja Projektów Krajowych w Biurze Nauki i Projektów Krajowych, e-mail: edyta_iwanowska@sggw.pl

Procedura aplikowania o środki w X edycji konkursu w ramach programu LIDER

 

FNP - Stypendium START

 

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

 

Formularz zgłoszeniowy FNP START

PROGRAM FNP TEAM - NET

 

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100
mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowychi pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R", ale w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.
 
W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które - dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł - będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. 
 
O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię "A" lub "A+"; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.
 
Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.
 
Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą - na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.   
Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu
badawczego. Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł. 
 
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie programu:
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w Regulaminie konkursu, który będzie dostępny na tronie internetowej FNP w drugiej połowie sierpnia.

 

Spotkanie z Przedstawicielem Narodowego Centrum Nauki

Szanowni Państwo,

 

Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych zaprasza na  spotkanie z przedstawicielem Narodowego Centrum Nauki Panią dr inż. Magdaleną Łopuszańską – Rusek , które odbędzie się  dnia 19.04.2018 roku o godzinie 11:00 w sali nr 112, budynku nr 8.

Tematem spotkania będzie przedstawienie aktualnej oferty konkursowej oraz zmian  w wytycznych tych konkursów jak i ogłoszenie  Dyrektora NCN dotyczące udogodnień w realizowanych konkursach.

Podczas spotkania zostaną przedstawione również praktyczne informacje dot. prawidłowego przygotowania wniosków do konkursów oraz najczęstsze uwagi ekspertów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do dnia 17 kwietnia, dostępnego pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1Kl23n6rwGSSBAhWw_2wZo5YGhNSFOAtA6AAy3V5cQn4/viewform?edit_requested=true

Prosimy również  o wcześniejsze  przygotowanie pytań do Pani Koordynator i przesłanie ich do dnia 13.04 do Biura Nauki i Projektów  na adres mailowy malgorzata_michalowska@sggw.pl

Uprzejmie prosimy o przekazanie w/w informacji pracownikom Państwa Wydziału.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Michałowska malgorzata_michalowska@sggw.pl Tel. 59 35693

Ewa Nadolnik ewa_nadolnik@sggw.pl Tel. 59 35695

Ułatwienia w realizacji grantów z NCN

Narodowe Centrum Nauki wprowadza pakiet zmian w zasadach realizacji grantów. Celem zmian jest ułatwienie realizacji projektów, które są finansowane ze środków NCN. Co ważne zmiany działają wstecz i będą mogły być zastosowane do już realizowanych projektów.

Lista zmian to wynik obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się w grudniu 2017 r. Poniżej lista ułatwień, które wprowadzi NCN.

 •   Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 •  Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 •   Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 •  Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 • Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 •  W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 • Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.

·         Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).

·         Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.

·         W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

 

Pełną informację można znaleźć na stonie NCN

 

Konkurs na ,,Studia Dualne''

Od 18 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na "Studia dualne" dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów składane do konkursu wnioski muszą spełniać następujące warunki: 

 • Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów 
 • Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
 • Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.
 • Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość projektu wynosi:

 • dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 3 mln zł,
 • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 mln zł,
 • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 10 mln zł.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 10 mln zł.

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBiR

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekcją Projektów Krajowych.

IX Edycja konkursu w ramach programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł. Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

Termin naboru wniosków:  15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

 Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez Biuro Nauki i Projektów na podstawie dokumentacji konkursowej zostały zestawione w tabeli. 

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach NCBR.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem do podpisu Prorektora ds. Nauki oświadczeń wymaganych we wniosku należy przedłożyć w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularz zgłoszeniowy (instrukcja)

2. wniosek podpisany przez kierownika projektu i dziekana

 

Procedura aplikowania o środki w IX edycji konkursu w ramach programu LIDER

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów Krajowych BNiP.

 

NCN - procedura składania wniosków na uczelni

Przypominamy, że przed złożeniem do podpisu Prorektora ds. Nauki oświadczeń wymaganych we wniosku należy złożyć w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

 1. formularz zgłoszeniowy (instrukcja)
 2. wniosek podpisany przez kierownika projektu i dziekana
 3. Kwestionariusz pomocy publicznej
 4. Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą jednostkę (1 egzemplarz czysty, 1 podpisany przez Dziekana) - wygenerowanie tego dokumentu jest możliwe wyłącznie po zablokowaniu wersji do NCN.

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu:

St. Referent: mgr inż. Małgorzata Michałowska
tel.: (22) 59 356 93; pok. 15 

Specjalista: mgr Alicja Ulikowska
tel.: (22) 59 356 83;  pok. 16  

Spotkanie informacyjne odnośnie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Informacja dotycząca spotkania informacyjnego odnośnie Interreg Region Morza Bałtyckiego:


"W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Unijne środki  są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną, w tym z całej Polski.

Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska, i innowacjami. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje (np. przez działania pilotażowe) i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Nabór zakończy się 9 kwietnia 2018 roku, teraz jest dobry czas na przygotowanie się do udziału w międzynarodowych projektach, znalezienie partnerów, skonsultowanie się, w tym przykładowo w zakresie budżetu itp.  Wspieramy Państwa poprzez:

 • Krajowe Seminarium Informacyjne 30 listopada, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

W trakcie spotkania do dyspozycji będą pracownicy: Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS), Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce (Ministerstwo Rozwoju), Centrum Projektów Europejskich (polski kontroler wydatków w projektach). Ponadto partnerzy projektów na temat  tworzenia innowacyjnej oferty meblarskiej dla seniorów,  innowacji w sektorze upraw, udostępniania MSP infrastruktury badawczej, z konkretną ofertą dla przedsiębiorców.
Pracownicy WS udzielą praktycznych rad i wskazówek związanych z ubieganiem się o środki z programu. O już odnoszonych korzyściach z projektów opowiedzą goście z Poznania, Skierniewic i Krakowa. Z kontrolerem wydatków będzie można skonsultować, przykładowo linie budżetowe, a z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowego po polsku porozmawiać o programie, pomyśle na projekt itp.

Rejestracja:  https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/445-krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30-11-2017

 • Konsultacje indywidualne ze Wspólnym Sekretariatem 30 listopada, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
  W godz. 11.00 - 17.00  zachęcamy potencjalnych aplikantów wiodących do omówienia pomysłu na projekt z ekspertem ze Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS).
  - W 3. naborze konsultacja z WS  jest dla potencjalnych aplikantów wiodących obowiązkowa.
  - Chętni na konsultacje z WS w Warszawie do  23 listopada br. powinni przesłać mailem wypełniony po angielsku Project Idea Form (w załączeniu, do pobrania na: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/consultations.html)
  - Formularze proszę przesyłać na adres: Jan.Schmidt@interreg-baltic.eu wpisując w  tytule „to be consulted in Warsaw 30.11.2017”.
  - Konsultacje są prowadzone po angielsku.
  - O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, pracownik WS indywidualnie potwierdza godzinę spotkania.
 • Formularz poszukiwania partnerów: przedstaw własną ofertę współpracy, wyślij sygnał, że jesteś zainteresowany dołączeniem do projektu.
 • Informacje o programie po polsku: dostępny przetłumaczony podręcznik, program, informacje o projektach i inne: http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-nabor-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
 • Krajowy Punkt Kontaktowy: dr Monika Strojecka-Gevorgyan (Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl) lub naczelnik Teresa Marcinów (Teresa.Marcinow@mr.gov.pl), tel. 32 253 90 08, Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach" 

Małgorzata Ciborowska

tel. 22 59 310 50

e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Maciej Posłuszny

Tel. 22 59 318 41

e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl

Zaproszenie - Warszaty ERA-NET Bioenergy

Zapraszamy na kolejne warsztaty z przygotowania międzynarodowych projektów badawczych,

prowadzone przez pracowników Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

 1. W dniu 8 grudnia o godzinie 10:00 zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu ERA-NET Bioenergy “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy”, na którym przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 7 grudnia do godz. 12.00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmMeutWnRVGa69fIM1-L8WXn0eukSE_c8WAqG_Qh8qFNIOdg/viewform

Spotkanie odbędzie się w Biurze Nauki i Projektów (budynek nr 2, pokój nr 16).

Szczegółowe informacje o programie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/aktualnosci/art,5607,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-12-konkursie.html

oraz na stronie:

http://www.eranetbioenergy.net/


Małgorzata Ciborowska

tel. 22 59 310 50

e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Maciej Posłuszny

Tel. 22 59 318 41

e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl

VII edycja konkursu w ramach programu ,,Diamentowy Grant''

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu ,,Diamentowy Grant'' na finansowanie projektów badawczych. 
W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę.

Osoby, o których mowa powyżej muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

 • 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • ​220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.  

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie

​Przyjmowanie wniosków w systemie OSF trwa do 15 stycznia 2017 r. 

Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

 


Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Dorota Szczęsna tel. 22 59 356 94, pok.14

Katarzyna Gorszkow tel. 22 59 356 70; pok. 14

KONKURS z POWER Trzecia Misja

Biuro Nauki i Projektów uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji "Uniwersytet Młodego Odkrywcy".

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.
Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydziały zainteresowane zapraszamy do kontaktu. Biuro Nauki i Projektów będzie koordynowało proces złożenia wniosków.

Poniżej link z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Dorota Szczęsna tel. 22 59 356 94, pok.14

Katarzyna Gorszkow tel. 22 59 356 70; pok. 14

Zasady finansowania projektów - Horyzont 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Komisja Europejska w ramach kampanii „Communication Campaign” organizuje kolejne szkolenie w Polsce.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w Warszawie.

Spotkanie prowadzone będzie przez ekspertów KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Szczegóły spotkania dostępne są na stronie KPK:
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasady-finansowania-projektow-horyzont-2020

 

Małgorzata Ciborowska

p.o. kierownika Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych

Biuro Nauki i Projektów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

tel. 22 59 310 50

budynek nr 2, pokój nr 13

International Research Projects Section

Science and Projects Section

Warsaw University of Life Sciences-SGGW

Tel. 48 22 59 310 50

 

Dzień informacyjny - Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż SGGW wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym, organizuje dzień informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. na ul. Rakowieckiej (Aula II).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną nowe możliwości jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, zapoznamy uczestników z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego na 2018 rok oraz poruszymy kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Swoją obecność potwierdził już Dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego na
lata 2018-2020.

W załączeniu przesyłam wstępną agendę spotkania.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji wśród pracowników Państwa Wydziału.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu (wymagana wcześniejsza rejestracja).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.


Małgorzata Ciborowska

p.o. kierownika Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych

Biuro Nauki i Projektów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

tel. 22 59 310 50

budynek nr 2, pokój nr 13

Preludium 14, Opus 14 – uruchomienie wniosków w systemie OSF

Narodowe Centrum Nauki informuje, że na stronie systemu OSF www.osf.opi.org.pl zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów Opus 14 i Preludium 14 ogłoszonych 15 września br. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2017 r.

Procedura składania wniosków w Narodowym Centrum Nauki i w SGGW w Warszawie

Dokumentacja konkursowa NCN: Opus 14 i Preludium 14

Informacje NCN dla wnioskodawców: Opus 14 i Preludium 14

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem do podpisu Prorektora ds. Nauki oświadczeń wymaganych we wniosku należy złożyć w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularz zgłoszeniowy (instrukcja)

2. wniosek podpisany przez kierownika projektu i dziekana

3. Kwestionariusz pomocy publicznej

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu (Budynek 2, pok. 15):

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93;

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

 

Miniatura 1 - ważna informacja NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na konkurs Miniatura 1 zostały rozdysponowane w 70%. W momencie wyczerpania puli środków finansowych zostanie wstrzymany nabór nowych wniosków, jak również ocena merytoryczna wniosków już złożonych.

Szczegółowe informacje znajdują się zna stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-03-informacja-dla-wnioskodawcow-miniatura1

Zachęcamy do składania wniosków w drugiej edycji konkursu.

Dzień informacyjny MSCA

Szanowni Państwo,

Przesyłamy zaproszenie z KPK na Dzień informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej- Curie w Programie Horyzont 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK:

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnich-trzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

 

W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

W programach prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

•          Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro

•          Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro

•          Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro

•          Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro

•          Migracja: 200 mln euro

 

2,2 mld euro zostaną przeznaczone na projekty na rzecz czystej energii w czterech wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej.

 

Podstawowe elementy nowych programów pracy:

- wspieranie badań podstawowych;

- pogłębienie współpracy międzynarodowej;

- upowszechnianie doskonałości;

- dalsze uproszczenie zasad uczestnictwa;

- otwarta nauka

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi programami pracy:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

 

Szczegółowe informację dostępne są na stronie KPK:

http://www.kpk.gov.pl/?p=39842


Małgorzata Ciborowska

p.o. kierownika Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych

Biuro Nauki i Projektów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

tel. 22 59 310 50

Nabór do programu: ForestValue oraz webinarium adresowane do wnioskodawców

Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty, których tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

 • Innovative sustainable management of multifunctional forests;
 • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Inicjatywa ForestValue ERA-NET Cofund jest współfinansowana przez Komisję Europejską w programie ramowym Horyzont 2020.

Termin składania wniosków pre-proposals mija 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego

Program ForestValue oferuje wsparcie dla projektów dotyczących gospodarki leśnej, szczególnie interdyscypilnarne, uwzględniające elementy badań społecznych oraz ekonomicznych. Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Projekty z tego programu mogą być realizowane w konsorcjach złożonych z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu. W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 listopada br. ForestValue organizuje webinarium adresowane do wnioskodawców, którzy chcieliby nawiązać współpracę z potencjalnym partnerami do realizacji projektów.

 

Aby wziąć udział w webinarium, należy przesłać 3 slajdy w programie Power Point zawierające informacje o pomyśle badawczym, partnerach zaangażowanych w projekt oraz profilu poszukiwanych partnerów do realizacji projektu do Cariny Lemke (c.lemke@fnr.de), koordynującej konkurs ForestValue, do 9 listopada 2017 r.

Link do webinarium będzie przesłany zarejestrowanym uczestnikom 13 listopada 2017 r.


Małgorzata Ciborowska

tel. 22 59 310 50

e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Maciej Posłuszny

Tel. 22 59 318 41

e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl

 

Podziękowanie za udział w warsztatach dotyczących programu COST. 

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż w dniu 25 października br. odbyły się warsztaty dla pracowników SGGW dotyczące programu COST.

Na spotkaniu zostały przedstawione zasady przystępowania oraz realizacji projektów w ramach programu COST.

Prezentacja ze szkolenia dostępna jest TUTAJ.

Dziękujemy za liczny i aktywny udział w spotkaniu.

Osoby aplikujące zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych:

Małgorzata Ciborowska

tel. 22 59 310 50

e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Maciej Posłuszny

Tel. 22 59 318 41

e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl

 

 

Program Biodiversa i DAINA- szansą dla naukowców - warsztaty

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne warsztaty z przygotowania międzynarodowych projektów badawczych.

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Spotkania odbędą się w Biurze Nauki i Projektów (budynek nr 2, pokój nr 16).

 1. W dniu 9 listopada o godzinie 10:00 zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu BiodivERsA, na którym przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
 • Zasady przygotowania projektu w zgodności z kryteriami formalnymi;
 • Procedura wypełnienia formularza w systemie OSF;
 • Zasady konstrukcji tabeli budżetowej.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 listopada do godz. 12.00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScksWjAW9JC7iXc17O1Ev0CC55Qy0wYQTcMjWi3mvSTfI9sWg/viewform

Szczegółowe informacje o programie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-03-ogloszenie-biodiversa

 1. W dniu 14 listopada o godzinie 10.00 zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu DAINA 1: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, na którym zapoznacie się Państwo między innymi:
 • Z zasadami przygotowania projektu w zgodności z kryteriami formalnymi
 • Z kwalifikowalnością kosztów w ramach przedmiotowego projektu
 • Z zakresem danych wymaganych we wniosku
 • Procedurą wypełnienia formularza w systemie OSF;

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 listopada do godz. 12.00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8lnMaRtfeWGwKB1oBnrlQKlD6if31GfoKBP9hDGnnI28ig/viewform

Szczegółowe informacje o programie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Zachęcamy do udziału w warsztatach. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Małgorzata Ciborowska 
tel. tel. 22 59 310 50, budynek nr 2, pokój nr 13

Podziękowanie za udział w spotkaniu informacyjnym z udziałem NCN

W dniu 24 października odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem, zaproszonych przez Biuro Nauki i Projektów, Koordynatorów Nauk o Życiu z NCN: dr Antoniny Chmura Skirlińskiej i dr inż. Magdaleny Łopuszańskiej-Rusek

Na spotkaniu została przedstawiona oferta Centrum oraz omówiono zasady aplikowania i oceny wniosków w aktualnych konkursach NCN.

Dziękujemy za liczny i aktywny udział w spotkaniu. Osoby aplikujące zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Projektów Krajowych:

 

Joanną Stępkowską
joanna_stepkowska@sggw.pl

Michaliną Koc
michalina_koc@sggw.pl

 

Program COST i EqUIP szansą dla naukowców - warsztaty 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na cykl warsztatów z przygotowania międzynarodowych projektów badawczych.

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Spotkania odbędą się w Biurze Nauki i Projektów (budynek nr 2, pokój nr 16).

Poniżej znjadują się informacje dotyczące dwóch pierwszych warsztatów.

W dniu 25.10.2017 r o godzinie 13:00  zapraszamy na warsztat z programu COST, na którym przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zasady programu;
 • Zasady przystąpienia do akcji COST;
 • Przykładowe projekty, do których mogą dołączyć pracownicy naszej Uczelni.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 24.10 do godz. 12.00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck5A57wewC4T9axwmBF09v-g0O-bjzi_mv79hExv8ZEIQb1Q/viewform

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z programu COST uprzejmie informujemy, iż została zorganizowana druga tura warsztatów, które odbędą się tego samego dnia, 25 października o godz. 14.30.

Prosimy o zgłaszanie się formularzem zgłoszeniowym:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXyNU9XUYEJxU7u0bSQeFvNdyOQ5A1a52FHCXb98X84xzr8Q/viewform

UWAGA!

Warsztaty odbędą się w innej sali w budynku nr 8, sala 116 (I piętro) - Centrum Edukacji Multimedialnej

W dniu 31.10.2017 r o godzinie 10:00  zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu EqUIP z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (collaborative research on sustainability, equity, wellbeing and cultural connections), na którym zapoznacie się Państwo między innymi:

 • Z zasadami przygotowania projektu w zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi;
 • Procedurą wypełnienia formularza w systemie OSF;
 • Zasadami konstrukcji tabeli budżetowej.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 27.10 do godz. 12.00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduv2-xHPouC_q8DFqIdK_4qN9AYoct_pz5_yAIgcmFsCDPKg/viewform?usp=sf_link

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami sekcji projektów mędzynarodowych.

Małgorzata Ciborowska 
tel. tel. 22 59 310 50, budynek nr 2, pokój nr 13

Konkursy NCN - spotkanie informacyjne z Koordynatorem Narodowego Centrum Nauki

Biuro Nauki i Projektów zaprasza naukowców na spotkanie informacyjne z udziałem Koordynatora Narodowego Centrum Nauki, dr Antoniny Chmury-Skirlińskiej dotyczące przygotowania i oceny wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 października 2017 r. o godzinie 11.00, w budynku nr 8, sala nr 112

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Formularz rejestracyjny - Konkursy NCN

 

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

Spotkanie informacyjne dla pracowników naukowych poswięconie aktualnym konkursom. 

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia finansowego oferowanego przez jednostki zewnętrzne.

Podczas spotkania zespół Biura Nauki i Projektów zaprezentował aktualne harmonogramy naborów w konkursach krajowych jak i międzynarodowych.
W spotkaniu udział wzieli zaproszeni przez CITT przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., którzy zaprezentowali aktualną ofertę konkursową oraz nowe działanie współfinansowane w ramach działania 2.2 POIR – Sieć Otwartych Innowacji- konkurs grantowy dla MŚP na zakup wartości niematerialnych i prawnych o cechach innowacyjnych.

Dziękujemy za udział w spotkaniu oraz zachęcamy do pobrania materiałów informacyjnych. 

Prezentacja - Projekty krajowe i strukturalne

Prezentacja - Projekty międzynarodowe

Prezentacja - Sieć Otwartych Innowacji ARP

Sieć Otwartych Innowacji - nowe Działanie i szanse dla naukowców: spotkanie informacyjne - 11.10.2017 

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż w dniu 11 października br. w godz. 10.00-13.00 w sali 112 (budynek nr 8) odbędzie się spotkanie informacyjne: Sieć otwartych innowacji – nowe Działania i szansa dla naukowców.

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), którzy wygłoszą prezentację na temat Sieci Otwartych Innowacji oraz plany ARP dotyczące wsparcia sektora life sciences, a w szczególności technologie związane z żywnością funkcjonalną.
W trakcie spotkania zostanie przedstawiony również harmonogram aktualnych konkursów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, zaprezentowany przez pracowników Biura Nauki i Projektów.

Szczególowy program spotkania dostępny jest TUTAJ

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października do godz. 12.00

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

NCN - warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na warsztaty dla wnioskodawców:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-04-warsztaty-dla-wnioskodawcow

 

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, w tym KBN, lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • planowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:

 • 14 listopada 2017,
 • 12 grudnia 2017.

 

Listy obszarów badawczych i badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło listę obszarów badawczych i listę badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2018 r. Biuro Nauki i Projektów zachęca do zapoznania się z zasadami udzielenia dotacji na badania w rolnictwie ekologicznym dostępnymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Badania-w-rolnictwie-ekologicznym

Osobom, które są zainteresowane składanie wniosków o dotację na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego przypominamy, iż poza wymaganymi dokumentami konkursowymi należy złożyć formularz zgłoszeniowy do Biura Nauki i Projektów.

Dni kariery i mobilności dla młodych naukowców - Projekt Naukowiec

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż w październiku br. organizowane są Dni Kariery i Mobilności dla Młodych Naukowców, w szczególności doktorantów, „Projekt naukowiec”. Są to bezpłatne 3-dniowe wydarzenia organizowane w 6 miastach (m.in. w Warszawie 24-26.10), podczas, których można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu. Udział w wydarzeniach pomoże w świadomym planowaniu kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości.Myślą przewodnią wydarzenia jest: "Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty? Jak współpracować z sektorem nieakademickim? Jeśli jesteś doktorantem albo zamierzasz nim zostać to "Projekt NAUKOWIEC" pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na takie pytania."

Zachęcamy do udziału w warsztatach.

Dni informacyjne i spotkania brokerskie-konkursy na lata
2018-2020 w Horyzont 2020

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż Komisja Europejska, w okresie październik-grudzień br., organizuje dni informacyjne oraz spotkania brokerskie dotyczące konkursów na lata 2018-2020  w programie Horyzont2020.

 

Poniżej przedstawiamy niektóre tematy oraz daty spotkań:

 • Horizon 2020 Energy – Brokerage Event

Bruksela, 24 październik; rejestracja otwarta:

https://www.b2match.eu/energycall2018

 • Regional Brokerage Event – Sustainable Food Security

Praga, 6-10 listopada; rejestracja otwarta:

http://www.rafa2017.eu/rafa_programme.html

 • Środowisko w Horyzoncie 2020 – dzień informacyjny i spotkanie brokerskie

Bruksela, 8 – 9 listopada; rejestracja otwarta:

https://h2020-sc5-info-days.b2match.io/

 • SC2 InfoWeek – dzień informacyjny

Bruksela, 14-17 listopada; rejestracja zostanie otwarta we wrześniu:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events

Societal Challenge 2: ‚Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy’ and KET-Biotechnology – międzynarodowe spotkanie brokerskie

Bruksela, 15 listopada; rejestracja otwarta:

https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017

 • „Health, demographic change and wellbeing 2018-2020” – Info Day

Bruksela, 8 grudnia; otwarcie rejestracji planowane jest na koniec wrześnie br.

http://www.kpk.gov.pl/?event=info-day-horizon-2020-health-demographic-change-and-wellbeing-save-the-date  

Zachęcamy do rejestracji i aktywnego udziału w spotkaniach. Podczas ww. wydarzeń istnieje możliwość odbycia spotkań z zainteresowanymi naukowcami z innych krajów z danej dziedziny oraz z ekspertami z instytucji finansujących.

Wykaz wszystkich spotkań oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK:

http://www.kpk.gov.pl/?p=31088

Webinarium pt: „How to maximize your matchmaking opportunities”

Biuro Nauki i Projektów  SGGW w Warszawie zaprasza na Webinarium organizowane przez konsorcjum projektu BioHorizon pt: „How to maximize your matchmaking opportunities” organizowane w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10:00.

Dedykowane jest ono klientom, w szczególności tzw. newcomers’om z obszaru SC2 i Ket B, w związku z otwartą rejestracją na brokerage.

Więcej informacji na http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=153

XX jubileuszowa edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Laureaci Konkursu mogą uzyskać grant do 100 tyś. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję i umiędzynarodowienie produktu.

Celem konkursu jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były nowości z różnych obszarów techniki, m. in. Z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przyznania jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt przyszłości jednostki naukowej,
 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 • Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:

 •  Zostały wprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
albo
 •  Zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony)
 
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
Termin składania wniosków mija 6 października br. o godz. 16:30
 

67 mln zł na badania naukowe od FNP - informacja o naborach

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe.

O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.

 • Szczegóły na stronie programu: FIRST TEAM
 • Krótka animacją o programie FIRST TEAM: Zobacz film
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela koordynatorka programu FIRST TEAM: dr Anna Raiter-Smiljanic; tel. 22 311 84 42

Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.

 • Szczegóły na stronie programu: HOMING
 • Szczegóły na stronie programu: POWROTY
 • Krótka animacja o programie HOMING: Zobacz film
 • Krótka animacja o programie POWROTY: Zobacz film
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają koordynatorki programów: HOMING - dr Monika Biłas – Henne, tel. 22 845 95 17; POWROTY -  dr Joanna Rutkowska, tel. 22 845 95 33

Po raz kolejny Fundacja prowadzi  też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

Termin składania wniosków do aktualnie trwających konkursów w programach FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 2 października 2017 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów w pozostałych programach FNP realizowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: LINK

Animacje o programach zamieszczone na portalu YouTube:

 • Animacja o programie  FIRST TEAM:  link
 • Animacja o programie  HOMING: link
 • Animacja o programie  POWROTY: link

 

Przedłużenie terminów składania wniosków w konkursach NCN

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 do 22 września br. Uruchomienie naboru wniosków w systemie OSF nastąpi 29 sierpnia br. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/

Procedura składania wniosków w Narodowym Centrum Nauki i w SGGW w Warszawie

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku do podpisu (elektronicznego lub na wersji papierowej wymagane jest złożenie w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularza zgłoszeniowego (instrukcja)

2. wniosku podpisanego przez kierownika projektu i dziekana

3. Kwestionariusza pomocy publicznej

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

 


Nabory do programów: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY,
TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS
 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła kolejne konkursy grantowe w pięciu programach: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do zdobycia jest łącznie 67 mln zł.

Termin składania wniosków mija 2 października br.  

Program First Team oferuje granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych. W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy. Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R
o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Program HOMING to propozycja grantów ‘’powrotowych’’ dla naukowców, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce. Budżet projektu HOMING, trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł.

Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np.
z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty
o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie
12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak
i przedsiębiorstwach.

Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie
w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Katarzyna Gorszkow tel. 22 59 356 70; pok. 14

 

Podziekowania za udział w warsztatach dotyczących aplikowania w konkursach NCN

W dniach od 08.05 do 29.05 na wydziałach odbyły się warsztaty poświęcone aplikowaniu w aktualnych konkursach NCN – Miniatura Preludium Opus. W których uczestniczyło 125 osób. Dziękujemy za udział zaangażowanie w organizacji i przygotowaniu spotkań warsztatowych.  

Materiały prezentowane na warsztatach

Wysyłka wniosków w systemie OSF

Na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawił się komunikat dotyczący wysyłki wniosków w systemie OSF.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku do podpisu (elektronicznego lub na wersji papierowej wymagane jest złożenie w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularza zgłoszeniowego (instrukcja)

2. wniosku podpisanego przez kierownika projektu i dziekana

3. Kwestionariusza pomocy publicznej

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

Konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Współpraca"

Biuro Nauki i Projektów uprzejmie informuję, iż Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30 maja 2017 r. ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Współpraca" Wnioski będą przyjmowane w terminie od  30 czerwca 2017 do 31 lipca 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia konkursu na stronie ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-mozliwosci-skladania-wnio-1.html

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych  szkoleń  organizowanych przez CDR Brwinów, szczegóły na stronie:

http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2258-szkolenie-aplikowanie-o-srodki-z-dzialania-wspolpraca-oraz-zawiazywanie-grup-operacyjnych

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Nauki i Projektów:

Kierownik Biura Nauki i Projektów

dr inż. Anita Szczykutowicz

tel: 22 59 314 09

 

Pracownik Sekcji Projektów Krajowych

inż. Marta Kurzątkowska

tel: 22 59 35 695

 

Pracownik Sekcji Projektów Krajowych

mgr Dorota Szczęsna 

tel: 22 59 356 94

 

Szkolenie organizowane CDR Brwinów działanie " Współpraca" PROW 2014-2020 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. "Partnerstwo dla Rozwoju", które będzie poświęcone przygotowaniem partnerów do korzystania z funduszy z działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych do działania „Współpraca”, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój innowacji z innych programów UE i krajowych zarządzanych przez PARP i NFOŚiGW oraz zasad zawiązywania grup operacyjnych.

Do udziału w szkoleniu CDR Brwinów zaprasza w szczególności przedstawicieli podmiotów, które utworzyły lub zamierzają utworzyć grupę operacyjną w ramach działania „Współpraca” oraz potencjalnych partnerów grup operacyjnych: przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i rolników.

Szkolenia odbędą się w:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - 19-21 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia
 2. Wrocław - 28-30 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres e-mial j.dabrowska@cdr.gov.pl lub fax na nr 22-729-72-91 w terminie:
I szkolenie: do dnia 12 czerwca 2017 r.
II szkolenie: do dnia 16 czerwca 2017 r.

Szkolenia są organizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty wyżywienia i noclegu pokrywa CDR w Brwinowie.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Łukasz Laskowski, e-mail: l.laskowski@cdr.gov.pl; tel. 22 729-66-34 wew. 171.
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Janina Dąbrowska, e-mail: j.dabrowska@cdr.gov.pl; tel. 22 729-66-34 wew 106.

Do pobrania:

Informacje o szkoleniu na stronie: http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2258-szkolenie-aplikowanie-o-srodki-z-dzialania-wspolpraca-oraz-zawiazywanie-grup-operacyjnych

 Przedłużenie naboru wniosków OPUS 13 i PRELUDIUM 13 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór w konkursach
Opus 13 i Preludium 13 do 22 czerwca br.
Równocześnie zostały uruchomione w systemie OSF formularze wniosków do wyżej
wymienionych konkursów. Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 

Na stronach SGGW można pobrać dane uczelni potrzebne do złożenia wniosku:

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15


 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w budynku nr 8 sala 112.

Tematyka szkolenia:

 1. Badania ekologiczne - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Postęp biologiczny - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Działanie ”Współpraca” – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykład nie odbędzie się w dniu 18 maja ze względu na inne obowiązki służbowe pracowników Departamentu, o nowym terminie wykładu poinformujemy wkrótce.
 4. Baza Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Bony na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod wskazanym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9IxLC-JZ4nYMIhh_5M6dVgHDRtBZsshGaXCizFzYJ-8Ng4g/viewform

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt - 22 59 310 60 (dr inż. Rafał Korbal).

Szkolenie: Horyzont2020_Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening) 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące Upowszechniania doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)
w programie Horyzont2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. o godz. 10.00 w sali 112
w budynku nr 8. Szkolenie poprowadzi pani Patrycja Smoleńska, ekspert  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Pakiet Widening koncentruje się na wzmocnieniu zdolności naukowo-technologicznej jednostek biorących udział w projektach oraz rozszerzaniu działań w wybranym profilu badawczym jednostki i jej personelu.

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

ERA Chairs – ma na celu wsparcie uczelni oraz innych instytucji naukowych i badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej i umożliwienie im zatrudnienia wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. 

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 23 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Qri9SYALPfd0j5VFC1j-CVBlx0iflRwUA7MsUCF141FiYA/viewform

Prezentacje ze szkolenia:

1. Widening

2. Twinning

3. Era Chairs

4. Evaluation

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Szkolenie_ Horyzont2020_Akcje Marie Skłodowska-Curie Action

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące akcji Marie Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) w ramach programu Horyzont2020, które odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. o godzinie 10:00 w Auli 3 w budynku nr 37. Szkolenie poprowadzi pan Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Szkolenie skierowane jest do młodych oraz doświadczonych naukowców. Warunkiem, jaki powinien spełniać kandydat aplikujący w ramach programu to posiadanie tytułu doktora lub 4 lata stażu badawczego.

Indywidualne Granty Badawczo-Szkoleniowe (MSCA IF) obejmu

 

 

ją pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim, udział w konferencjach oraz w szkoleniach w Europie jak i poza jej granicami.

W ww. grantach wyróżniamy dwa typy projektów: EUROPEAN FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym) oraz GLOBAL FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu najpierw w kraju trzecim następnie obowiązkowy powrót do Europy).

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 11 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1gpU_qEpLdfrbG49Rqi-WfWIJuhQwFaop5WRotTePJwY/edit

Prezentacje ze szkolenia:

1. Ogólne informacje o MSCA IF
2
. Część A wniosku
3. Część B wniosku

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Nabory do programów: TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Biuro Nauki i Projektów informuje, że 20 kwietnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o finansowanie projektów w konkursach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do zdobycia jest łącznie 95 mln zł.

Termin składania aplikacji on line 20.06.2017

Spotkanie informacyjne nt. konkursów będzie transmitowane na profilu FNP na portalu Facebook (LINK). Aby śledzić transmisję, nie trzeba posiadać konta na Facebooku. Transmisja rozpocznie się 26 kwietnia o godz. 10.30. Program spotkania

 

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata.

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM

 

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym w obligatoryjnym partnerstwie biznesowym (jednostki naukowe) lub partnerstwie naukowym (przedsiębiorstwa).

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM-TECH

 

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Sprawdź zasady konkursu: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Joanna Stępkowska tel. 22 5935693
Dorota Szczęsna tel. 22 5935694

Konkursy NCN (Miniatura, Preludium, Opus) - spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli NCN

 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza naukowców na spotkanie informacyjne z udziałem Koordynatorów Nauk o Życiu z Narodowego Centrum Nauki, dr Magdaleny Kowalczyk i dr Anny Piłat dotyczące przygotowania i oceny wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00, w budynku nr 8, sala nr 112

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Formularz rejestracyjny - Konkursy NCN

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia. Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

Osobą do kontaktu jest Joanna Stępkowska, Sekcja Projektów Krajowych, Biuro Nauki i Projektów, joanna_stepkowska@sggw.pl tel. 22 5935693

 

Ruszył "Program Kariera"

Biuro Nauki i Projektów SGGW informuje, że Polska Rada Biznesu uruchamia 14 edycję Programu Kariera. Rekrutacja do Programu trwa do 31 maja br.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem: http://www.programkariera.pl/#intro

Webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Odbędzie się ono 31 marca br.

Celem programu MAB jest pomoc w utworzeniu w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. W ich ramach międzynarodowe zespoły złożone z naukowców reprezentujących różne specjalizacje będą prowadzić swoje badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki.

Program MAB jest skierowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem i uznanym dorobku naukowym zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej. 

Link do rejestracji na webinarium dostępny jest pod adresem: http://www.fnp.org.pl/webinarium-dla-wnioskodawcow-w-programie-mab/