SGGW

23
września
2015

Nabór wniosków do Działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach PO IR

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie od 21 października do 19 listopada 2015 roku.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić: co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.