SGGW

22
marca
2019

Milion złotych dla zespołów badawczych

Jedenaście zespołów badawczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymało dofinansowanie wspomagające rozwój prowadzonych prac naukowych, które nie otrzymały finansowania ze źródeł pozauczelnianych. W 2019 roku SGGW z własnych środków przeznaczyła na ten cel milion złotych. Rektor uczelni prof. dr hab. Wiesław Bielawski wręczył kierownikom zespołów podziękowania i decyzje o przyznaniu dofinansowania.

12 lutego 2019 rektor SGGW zarządzeniem nr 2 ustanowił System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych uczelni. System wsparcia jest przeznaczony dla tych zespołów, które złożyły wnioski o dofinansowanie projektu o charakterze badawczym w ramach zewnętrznych konkursów otwartych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, ogłaszanych przez właściwe instytucje finansujące, a nie
uzyskały pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na ich realizację. Wsparcie finansowe zespołów badawczych umożliwi dalsze prace nad prowadzonymi projektami i ich rozwój naukowy.

"Władzom uczelni tej kadencji zależy na tym, aby naukowcy pracujący w zespołach badawczych w dalszym ciągu prowadzili i rozwijali swoje projekty, i mogli skupić się na badaniach nie tracąc energii na poszukiwaniu finansowania" - powiedział rektor Wiesław Bielawski podczas uroczystego wręczenia decyzji o dofinansowaniu zespołów.

Środki finansowe przyznane w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych mogą być przeznaczane przez Kierowników Projektów wyłącznie na cele badawcze, wsparcie współpracy międzynarodowej, w szczególności udział w konferencjach międzynarodowych, stażach i kursach, spotkaniach merytorycznych, informacyjnych, networkingowych i brokerskich, pokrycie kosztów publikacji w czasopismach z listy „A” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itp., związanych tematycznie ze złożonym projektem w ramach konkursu ogłoszonego przez właściwą jednostkę finansującą. Środki finansowe przyznane w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, zakup aparatury ani opłaty eksploatacyjne.

Warunkiem przyznania środków finansowych jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zewnętrznych konkursów otwartych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym został przygotowany i wysłany w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi przy aplikowaniu o przyznanie środków na dofinansowanie projektu, wyznaczonymi przez właściwą instytucję finansującą na konkurs na projekty o charakterze badawczym o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz zgodnie z aktami wewnętrznymi i procedurami obowiązującymi w SGGW,
2) wnioskowana w konkursie kwota przypadająca na SGGW musi być wyższa niż 100 000 zł,
3) SGGW w składanym wniosku była wskazana jako koordynator lub partner projektu,
4) Kierownikiem Projektu wskazanym we wniosku jest pracownik SGGW, dla którego SGGW jest podstawowym i jedynym miejscem pracy, przy czym przez Kierownika Projektu rozumie się zarówno kierownika całego projektu składanego na konkurs jak i kierownika zadania badawczego, jeśli SGGW występowało w projekcie jako partner,
5) wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną wydaną przez właściwą instytucję finansującą,
6) wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną wydaną przez właściwą instytucję finansującą, potwierdzoną wysoką pozycją w rankingu ocenianych projektów, tj. punktowaną powyżej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, jednak nie został zakwalifikowany do finansowania przez jednostkę organizującą konkurs,
7) w danym roku kalendarzowym osoby wnioskujące o przyznanie środków w ramach Systemu Wsparcia mogą ubiegać się o wsparcie z tytułu tylko jednego projektu.

W tym roku wsparcie finansowe w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych SGGW otrzymali następujący kierownicy zespołów:

Projekty krajowe:
1.    dr Mateusz Wierzbicki – 105 000 zł
2.    dr hab. Krzysztof Pawłowski – 100 000 zł
3.    mgr inż. Piotr Osiński – 80 000 zł
4.    dr hab. Małgorzata Gajewska – 80 000 zł
5.    mgr inż. Monika Anna Zielińska – 70 000 zł
6.    dr hab. Sławomir Jakieła – 65 000 zł.


Projekty międzynarodowe:
1.    dr Marcin Zbieć – 120 000 zł
2.    dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska- 110 000 zł
3.    dr Mateusz Grygoruk – 100 000 zł
4.    dr hab. Mikołaj Piniewski – 100 000 zł
5.    dr Anna Klepacka – 70 000 zł