SGGW

03
grudnia
2019

Konkurs na plakat promujący program Erasmus

Wyniki konkursu. Oficjalne wręczenie nagród: 17.12.2019 - podczas Erasmus Day.

WYNIKI KONKURSU!

 

Regulamin konkursu dla studentów SGGW

Projekt plakatu promujący program Erasmus+

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konkurs realizowany jest z dziedziny nauki i kultury.

2. Celem konkursu jest promocja programu Erasmus . Udział w konkursie polega na stworzeniu projektu plakatu promującego program Erasmus – zachęcającego do wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne.

3. Konkurs przeznaczony jest dla  obecnych studentów SGGW.

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden plakat.

5. Zgłoszenia do konkursu wraz z projektem plakatu  należy nadsyłać na adres mailowy: erasmus@sggw.pl  do 30 listopada 2019 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wydział, adres mailowy i numer telefonu. Prosimy o przesyłanie plakatu w formacie pdf lub innym formacie graficznym.

6. Plakaty, które wpłyną do organizatora po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

7. Laureata/laureatów konkursy wyłania organizator.

8. Prace konkursowe oceniane będą na podstawie nawiązania do  tematu promocji programu Erasmus, pomysłowości i atrakcyjności. Istotna jest jakość graficzna /rozdzielczość plakatu umożliwiająca druk na dużym formacie

9. W ramach konkursu dla laureata pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda główna, a za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca nagrody dodatkowe.

10. Dla laureata pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda w postaci vouchera podróżnego na lot samolotem o wartości 500zł.

11. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są vouchery na wydarzenie kulturalne o wartości  odpowiednio do 100zł i 80zł.

12. Nagrodzony plakat będzie rozpowszechniany przez organizatora w formie drukowanej i elektronicznej.

13. Wynik konkursu zostanie opublikowany 3 grudnia 2019 r. na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW.

14. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie i publikowanie przez organizatora danych osobowych uczestników dla potrzeb związanych z realizacją konkursu.

16. Uczestnik, który przystępuje do konkursu, oświadcza, że wykorzystywane przez niego treści na plakacie nie naruszają praw osób trzecich, dóbr osobistych, a także nie zawiera treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrami obyczajowymi.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata.

19. Od oceny prac konkursowych odwołanie nie przysługuje.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.