SGGW

13
kwietnia
2015

Konferencja -LFF2015-Competence for the future: Challenging gendered notions of learning about forest and forestry.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję realizowaną w ramach 200lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 200 lecia szkolenia w zakresie leśnictwa.
Konferencja -LFF2015-Competence for the future: Challenging gendered notions of learning about forest and forestry.

LFF2015 jest organizowany pod auspicjami International Union of Forest Research Organizations - IUFRO, unit 6.08.02-Education, gender and forestry.

W 2015 roku mija 20 lat od Czwartej Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet, która miała miejsce w Pekinie. W 1995 roku przedstawiciele 189 państw przyjęli Deklarację Pekińską i Platformę Działania. Jej przewodnie tematy to  równouprawnienia kobiet oraz ich uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia. Ustalono 12 kluczowych obszarów działania. Należą do nich miedzy innymi: Kobiety i środowisko,
Kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych,
Kobiety i gospodarka,
Edukacja,
Mechanizmy instytucjonalne.

Leśnictwo to obszar gospodarki, w którym zatrudnienie znajdują zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nierówności w dostępie do zawodu, awansowaniu, dostępie do szkoleń, wynagradzaniu są nadal obecne, również w Polsce. Wykazały to badania z lat 2011-2013 zrealizowane w Katedrze Użytkowania Lasu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. O tych sprawach w wymiarze krajowym,regionalnym i ponadregionalnym oraz o edukacji leśnej będziemy debatować na LFF2015-Learning about Forest and Forestry.

Konferencja uzyskała Honorowy Patronat Rzeczniczki Rządu do spraw Równego Traktowania w osobie Prof. Małgorzaty Fuszary.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-30 Sierpnia 2015 w Rogowie  w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW. Organizatorami konferencji są Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współdziałaniu między  innymi z CEPL.

W załączeniu znajdą Państwo konferencyjną broszurę informacyjną. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.lff2015.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji w kręgach naukowych  i wśród praktyków, nie tylko leśników. Zagadnienia równości w pracy są uniwersalnymi zagadnieniami dotyczącymi wszystkich pracowników.

Serdecznie zapraszamy