SGGW

19
czerwca
2020

Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej,

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję, że Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działając na podstawie §15 Załącznika nr 4 „Ordynacja Wyborcza” do Statutu Uczelni, na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. zaopiniował pozytywnie następujących Kandydatów w wyborach na Rektora (w kolejności alfabetycznej):

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz własnym składam pozytywnie zaopiniowanym Kandydatom serdeczne gratulacje, gratulując równocześnie Wyborcom i Radzie Uczelni trafnego wstępnego wskazania Kandydatów w wyborach na Rektora.

Równocześnie informuję, że Spotkanie Kandydatów z Członkami Społeczności Akademickiej odbędzie 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 „na żywo”, za pośrednictwem technologii informatycznych z przekazem obrazu i dźwięku. Wydarzenie.

W czasie Spotkania Kandydaci zaprezentują swój program wyborczy oraz będą udzielać odpowiedzi na pytania skierowane do Nich przez Członków Społeczności Akademickiej drogą elektroniczną, na adres Uczelnianej Komisji Wyborczej (ukw@sggw.edu.pl) do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 16.00.

Pytania, poza ich skondensowaną treścią, powinny zawierać stopień lub tytuł, imię i nazwisko ich Autora, a także nazwę jednostki. Link do zalogowania się na Spotkanie zostanie podany na stronie internetowej Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski