Kierunki studiów

Finanse i rachunkowość


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Są przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. 

Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafią znajdować, klasyfikować i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, finanse publiczne, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, specjalistyczny język obcy w obszarze finansów i rachunkowości.

STUDIA II STOPNIA: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
  • finanse publiczne,
  • bankowość,
  • ubezpieczenia,
  • inżynieria finansowa.