Kierunki studiów

Biotechnologia


Biotechnologia to kierunek o charakterze multidyscyplinarnym – łączy zagadnienia z kilku dziedzin, zarówno przyrodniczych, jak i technicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z różnych wydziałów SGGW. Niektóre przedmioty wykładane są przez dwóch, a nawet trzech nauczycieli akademickich, co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień.

W programie studiów I stopnia m.in.: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin, zwierząt, drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, kultury komórkowe i tkankowe, biofizyka, mikrobiologia ogólna, roślin, weterynaryjna, immunologia rozrodu, projektowanie w AutoCAD.

W programie studiów II stopnia m.in.: statystyka i doświadczalnictwo, genomika funkcjonalna i strukturalna, biosensory, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, bioetyka, genetyczne doskonalenie roślin, wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, biotechnologia gamet i zarodków, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, chemia związków naturalnych, podstawy farmakologii i farmacji, ewolucjonizm molekularny, zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt, dodatki do żywności.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt,
  • biotechnologia w produkcji roślinnej,
  • biotechnologia w przemyśle spożywczym.

Po tym kierunku można pracować w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
  • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.