SGGW

Informacje Rektora

21
września
2016

Spotkanie z kolegiami dziekańskimi wszystkich wydziałów

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW w Kociszewie odbyło się spotkanie władz uczelni z kolegiami dziekańskimi wszystkich wydziałów. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w nowej kadencji władz rektorskich i dziekańskich.

W imieniu władz SGGW wszystkich dziekanów i prodziekanów powitał rektor uczelni prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Następnie uczestnicy tego spotkania wysłuchali informacji na temat historii pałacyku w Kociszewie. 

Głównym punktem zebrania była prezentacja oraz dyskusja na temat różnych wskaźników, które decydują o pozycji uczelni w rankingach szkół wyższych. Materiał do dyskusji zaprezentowali dr inż. Rafał Korbal, kierownik Biura Nauki oraz mgr inż. Zbigniew Wagner, kierownik Biura Spraw Studenckich. Dyskusja na ten temat była doskonałą bazą do długofalowych działań zmierzających do dbałości o wysoką pozycję SGGW w rankingach.

W kolejnym punkcie spotkania kierownik Sekcji Zamówień Publicznych inż. Władysław Sadowski zreferował najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone do nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada omówił udział SGGW w międzynarodowych projektach badawczych.

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek zaprezentował wybrane zagadnienia dotyczące finansów publicznych.

Na zakończenie spotkania w Kociszewie rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski omówił politykę kadrową jaką zamierza prowadzić wobec pracowników uczelni. Rektor Bielawski podkreślił, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami zaprezentowanymi w programie wyborczym, władze uczelni będą promować aktywność naukową pracowników zatrudnionych na poszczególnych wydziałach oraz wspierać powstawanie zespołów badawczych.