SGGW

01
października
2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Ponad 6300 studentów i studentek rozpoczęło naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 30 września podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do społeczności akademickiej SGGW.

Zebranych w Auli Kryształowej pracowników, doktorantów, studentów oraz zaproszonych gości – wśród nich rektorów uczelni warszawskich oraz partnerskich szkół wyższych z Ukrainy, Tajwanu i Białorusi – powitał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu zwrócił się do studentów pierwszego roku słowami prof. Franciszka Staffa, byłego rektora SGGW: „będziecie fundamentem nieśmiertelności nauki i twórczości ducha ludzkiego”.

Następnie podziękował społeczności akademickiej za miniony rok, pożegnał też pracowników odchodzących na emeryturę: „Dziękuję za Państwa aktywną postawę i wysiłek, który zaowocował licznymi sukcesami uczelni. Słowa podziękowań kieruję do osób kończących pracę zawodową. Mam nadzieję, że czas spędzony w SGGW był dla Państwa czasem zrealizowanych planów oraz satysfakcjonujących sukcesów. Życzę wszelkiej pomyślności i zachęcam, by nie rozstawali się Państwo z uczelnią, a nadal wspierali nas swoim doświadczeniem. Niezwykle ważnym elementem akademickiego życia jest bowiem umiejętność wzorowania się na dokonaniach poprzedników oraz dbałość o kontynuację ich dzieła. A o tym w naszej uczelni nigdy nie zapominamy”.

Przemówienie inauguracyjne stało się okazją do podsumowania trzech lat kadencji. Rektor W. Bielawski przypomniał swoje hasło wyborcze „Profesjonalizm i innowacyjność podstawą dalszego rozwoju uczelni”. Mówił o sukcesach naukowych:

„Budujemy silną pozycję SGGW, co znajduje potwierdzenie w międzynarodowych rankingach. W tegorocznej edycji QS World University Rankings Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego znalazła się w gronie 1000 najlepszych światowych uczelni. Wśród uczelni kształcących w obszarze rolnictwa i leśnictwa SGGW zajmuje wysokie 27 miejsce. Awansowała również o 89 pozycji w najnowszym rankingu Webometrics. […] Wdrożyliśmy motywacyjny system wynagradzania pracowników naukowych, z którego korzysta coraz więcej osób. W 2017 roku skorzystało 21, a w bieżącym roku – już 35 osób. Wdrożyliśmy także System Wsparcia Finansowego Zespołów Badawczych, z którego środki finansowe wspomagające rozwój prowadzonych prac naukowych na łączną kwotę ponad miliona złotych w bieżącym roku otrzymało 11 zespołów badawczych. Systematycznie rośnie liczba zdobywanych przez naszych pracowników stopni naukowych oraz uzyskiwanych tytułów profesora. […] W latach 2017-2018 liczba punktów uzyskanych za publikacje w czasopismach z Impact Factor wzrosła o 32%, a liczba cytowań publikacji afiliowanych przy SGGW – aż o 59%. W ostatnich trzech latach pracownicy uzyskali odpowiednio 12, 15 i 27 praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe. Wartość prac badawczo-rozwojowych w tym okresie wzrosła dwukrotnie – z 4 do 8 milionów złotych. […]Sukcesywnie rośnie liczba projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki – z 58 w roku 2016 do 107 realizowanych w roku ubiegłym. Wartość dofinansowania ubiegłorocznych projektów wyniosła ponad 9 milionów złotych i była prawie o 24% wyższa w porównaniu do roku 2017”.

Rektor W. Bielawski mówił także o znaczeniu internacjonalizacji: „W SGGW umiędzynarodowienie badań naukowych i kształcenia to od lat jeden z ważniejszych obszarów intensywnych działań, których efektem jest wzrost międzynarodowego prestiżu uczelni jako wiodącego uniwersytetu przyrodniczego. SGGW aktywnie uczestniczy w działaniach Visegrad University Association (VUA), European University Association (EUA) i CASEE, a w latach 2017-2019 sprawuje prezydencję międzynarodowej sieci współpracy Euroleague For Life Sciences (ELLS). W bieżącej kadencji podpisaliśmy 60 umów bilateralnych oraz zrealizowaliśmy kilkanaście długo i krótko terminowych projektów dydaktycznych (między innymi w ramach: Erasmus+, Erasmus Mundus, Tempus). Uczelnia aktywnie włącza się w projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dbając tym samym o intensyfikację mobilności, a także o zwiększenie swego potencjału w kontekście umiędzynarodowienia. Aktualnie realizujemy 4 projekty NAWA, a dwa kolejne wnioski zostały ocenione pozytywnie”. O skuteczności tych działań świadczą liczby: naukę w SGGW podjęło w tym semestrze ponad 1000 obcokrajowców – większość w pełnym cyklu studiów.

Rektor podjął także temat nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawił strukturę uczelni i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wdrożenia zmian. Swoje przemówienie zakończył życzeniami: „U progu nowego roku akademickiego wszystkim Państwu – pracownikom, studentom i przyjaciołom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – życzę, by obfitował w sukcesy oraz przyniósł satysfakcję z pracy zawodowej i pomyślność w życiu osobistym. Życzę, by był rokiem cennych inicjatyw, zrealizowanych marzeń i wykorzystanych szans. Niech przyniesie Państwu same radosne dni i postawi na drodze życzliwych ludzi. Niech będzie dla nas wszystkich pomyślny i szczęśliwy”.

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Listy gratulacyjne przesłali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Premier Mateusz Morawiecki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego prof. dr hab. Wołodymyr Snitynśkyj

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Poseł do Parlamentu Europejskego Jarosław Kalinowski

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Wykład inauguracyjny pt. „Polska w systemie światowym: bilans trzech dekad transformacji” wygłosił prof. Marek Szczepański z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowych studentów i doktorantów przywitali Karolina Kwiatkowska, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, oraz mgr inż. Jarosław Olszewski, przewodniczący Rady Doktorantów SGGW.

Uroczystości uświetnił występ Chóru Akademickiego SGGW oraz Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”.