Gospodarka

Zapraszamy do współpracy


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze proces nieustannego kształtowania się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, a wraz z nim zmieniającą się rolę uczelni w otoczeniu gospodarczym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) dbając o dalszy rozwój stara się zintegrować środowisko naukowo-badawcze i dydaktyczne Uczelni z sektorem przedsiębiorstw oraz administracją rządową i samorządową.

SGGW to wiodący w Polsce ośrodek w dziedzinie nauk o życiu i środowisku. Prowadzone na Uczelni badania koncentrują się przede wszystkim na obszarach nauk rolniczych, biologicznych oraz nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. SGGW w głównej mierze stawia na innowacje i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących sektor zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Staramy się również zachęcać nowe podmioty do współpracy z Uczelnią. Aby ułatwić firmom pierwszy kontakt z SGGW przygotowany został wzór dokumentu pod nazwą „porozumienie o współpracy”. Dokument nie jest zobowiązaniem finansowym, stanowi natomiast formę deklaracji współpracy zainteresowanych stron. Kolejnym etapem pozwalającym sprecyzować wspólne zadania są umowy bilateralne podpisywane w przypadku podejmowania konkretnych działań wiążących się z przepływami finansowymi.

W treści wspomnianego porozumienia zaproponowano możliwe formy wzajemnego oddziaływania oraz wspólnych wyzwań dla nauki i biznesu. Wzór dokumentu jest dostępny w podzakładce porozumienia o współpracy.

Zapraszamy serdecznie do współpracy z SGGW w Warszawie !

Z wyrazami szacunku,

CIiTT