Gospodarka

Rzecznik Patentowy –zgłoszenie rezultatu twórczego


Obsługę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie doradztwa patentowego prowadzi obecnie Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy.

Zgłoszenia patentowe odbywają się za pośrednictwem CIiTT zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kontakt do Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT):

ul. Nowoursynowska 166 bud. 8 pok. 119

e-mail: ciitt@sggw.edu.pl

  Tel: 22 59 35687
        22 59 35697
        22 59 35688
        22 59 35692

Formularz zgłoszenia rezultatu twórczego <<do pobrania>>

Formularz oświadczenia Twórcy <<do pobrania>>

 

Opis stanu techniki

Istnieje możliwość  zlecenia Kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy za pośrednictwem CIiTT usługi badanie stanu techniki.

W tym celu należy przedstawić:

  • zwięzły opis wynalazku w postaci pozwalającej ustalić co zdaniem Twórców stanowi jego istotę;
  • kopie znanych Twórcom: publikacji naukowych i patentów, które opisują najbardziej podobne rozwiązania oraz wszystkich publikacji Twórców dotyczących tematyki związanej bezpośrednio z wynalazkiem ( takimi publikacjami mogą być również wystąpienia konferencyjne, plakaty, abstrakty, obrony prac doktorskich lub magisterskich, jeśli miały formę publicznych wystąpień).