Gospodarka

Prace zlecone KZL (umowna działalność naukowo-badawcza)


 

Wniosek na prace zlecone (3 oryginalne egzemplarze) należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii (bud. 8, pok. 119).

Do wniosku należy dołączyć:

kalkulację wstępną - podpisaną przez: Kierownika tematu, Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu oraz Kwestora SGGW

W przypadku podpisywania umów z firmami zewnętrznymi przed podpisaniem takiej umowy przez strony, niezbędne jest uzyskanie akceptacji treści umowy przez Radcę Prawnego Uczelni.

Wniosek na prace zlecone KLZ  - obowiązuje od 2020 r.

Kalkulacja wstępna - I grupa kosztowa (bez zysku)

Kalkulacja wstępna - II grupa kosztowa (z 5% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - III grupa kosztowa (z 10% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - I grupa kosztowa - zagraniczne (bez zysku)

Kalkulacja wstępna - II grupa kosztowa  - zagraniczne (z 5% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - III grupa kosztowa  - zagraniczne (z 10% zyskiem)

Wniosek do Kwestury o wystawienie faktury 

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej z przeniesieniem praw autorskich majątkowych(aktualizacja 20.02.2020 r.)

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej bez przeniesienia praw autorskich majątkowych  (aktualizacja 20.02.2020 r. )

Przykład protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 2 do Umowy )

Przykład zlecenia