Gospodarka

Prace zlecone (umowna działalność naukowo-badawcza)


 

Wniosek na prace zlecone (3 oryginalne egzemplarze) należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii (bud. 8, pok. 119).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kalkulację wstępną - podpisaną przez: Kierownika tematu, Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu oraz Kwestora SGGW
  2. w przypadku prośby o kwalifikację do I grupy kosztowej - należy skierować pismo do Prorektora ds. Rozwoju prof. dr hab. Kazimierza Banasika z uzasadnieniem kwalifikacji do I grupy kosztowej.  

 

W przypadku podpisywania umów z firmami zewnętrznymi przed podpisaniem takiej umowy przez strony, niezbędne jest uzyskanie akceptacji treści umowy przez Radcę Prawnego Uczelni.

 

Wniosek na prace zlecone KLZ  - obowiązuje od 2020 r.

Kalkulacja wstępna - I grupa kosztowa (bez zysku)

Kalkulacja wstępna - II grupa kosztowa (z 5% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - III grupa kosztowa (z 10% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - I grupa kosztowa - zagraniczne (bez zysku)

Kalkulacja wstępna - II grupa kosztowa  - zagraniczne (z 5% zyskiem)

Kalkulacja wstępna - III grupa kosztowa  - zagraniczne (z 10% zyskiem)

Wniosek do Kwestury o wystawienie faktury 

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej z przeniesieniem praw autorskich majątkowych (rozbudowany wzór zaakcepotwany przez ZRP- aktualizacja 19.01.2019)

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej bez przeniesienia praw autorskich majątkowych  (wzór zaakceptowany przez ZRP-aktualizacja 19.01.2019)

Przykład protokołu zdawczo-odbiorczego