Employee

Adam Wąs


dr hab.

Adam Wąs

Faculty of Economic Sciences

Department of Economics and Enterprise Organization

+48 22 59 342 18Ph.D. in Economy, Agricultural Economics

Warsaw Agricultural University, Faculty of Agricultural Economics 2005

M.Sc. in Agricultural economics

Warsaw Agricultural University, Faculty of Agricultural Economics 2000

B.Sc in Agriculture, Agricultural Professional University CAH Dronten, (The Netherlands) 1999Ph.D thesis: Optimalisation model of agriculture (on example of Kobylnica commune),

Habilitation thesis: Modeling of structural changes of Polish agriculture. SGGW, Warsaw 2013

Curriculum Vitae

adam.was.users.sggw.pl/adam_was_CV_ang.pdf

Publications

 1. 1.Model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE. Koszty i korzyści dla Polski; współautorzy: K.J.Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarka i S.Straszewski w monografii Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych, S

 2. 2.Model of EU Agricultural Accession Costs And Benefits For Poland; współautorzy: K.J. Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarka, S.Straszewski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Economic Analysis;, SGGW Wa

 3. 3.Wpływ polityki rolnej na strukturę produkcji i dochody gospodarstw rolniczych; współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii; Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych; S

 4. 4.Effects of Agricultural Policy On Production Structure And Financial Performance Of Farms; współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Econo

 5. 5.Opracowanie Studium przypadku: ograniczenie strat azotu 1; model optymalizacyjny;, w monografii ;Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań ; współautor: J.Wiśniewski SGGW Warszawa 2001.

 6. 6.Impact of different agricultural policy scenarios on farms production structure(optimisation model results) ;, International Conference of PhD students; materiałykonferencyjne, Miskolc 2001.

 7. 7.Polish Agriculture under Different Policy Scenarios: Impacts on Production and Farm Income ;, współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Agrarwirtschaft 51, Heft 8, 2002.

 8. 8.Koszty i korzyści z inwestycji w budowle do składowania nawozów organicznych w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą ;,współautorzy: E.Majewski, S.Straszewski,Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomikai Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 46, s.161-174 Warszawa 2

 9. 9.Impacts of introducing different policy scenarios to Polish agriculture on farm income and production structure ; współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Folia UniversitatisAgriculturaeStetinensis, Oeconomica 232(42), s. 21-34, Szcz

 10. 10.Delimitation of less-favoured areas in Poland 1; methodology and criteria ;, Agricultural Economics, Rural Development And Informatics In The New Millenium, Debrecen University2003.

 11. 11.Znaczenie dopłat bezpośrednich i płatności ONW w kształtowaniu wyników finansowych w warunkach różnych scenariuszy rynkowych i wariantów organizacji gospodarstw rolniczych ;, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G., t.91,z.1,Warszawa 2004.

 12. 12.Impact of directpayments and the MTR proposal on agricultural enterprises in Poland ;,współautorzy: E. Majewski, L.Hinners-Tobragel, K.Keszthelyi w monografii ;Perspektiven in der Landnutzung 1; Regionen, Landschaften, Betriebe 1; Entscheidungsträger u

 13. 13.Optimal Structure Of Farms In A Region 1; a Modeling Approach ;w monografii The Future Of Rural Europe in The Global Agri Food System, współautorstwo z E.Majewskim, CD-ROM XIth Congress European Association of Agricultural Economists, Copenhagen, Denma

 14. 14.The major characteristics of environmental policies and agro-ecological technologies to be studied in Test case 2 ; współautorzy: H.Belhouchette, J.Wery, O.Thérond, M.Duru, G.Bigot, A.Kłoczko-Gajewska, D.Leenhardt, E.Majewski, E.Josien, J.E.Bergez, J.H

 15. 15.Anticipated impacts of decoupling on the pattern of production in Poland ; współautorzy: G.Dalton, E.Majewski, ,Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU Prague 2006 ;wydawnictwo:Czech University of Agriculture, Pragu

 16. 16.Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej ; współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G

 17. 17.Ocena wiarygodności danych w deklaracjach o przyznanie dopłat obszarowych w 2004 roku ;,współautorzy: E.Jałowiecka, E.Majewski, A.Orłowski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.9, z. 1, 2007.

 18. 18.Farm income risk assessment for selected farm types in Poland - implications of future policy reforms ;,współautorzy: E.Majewski, W.Guba w monografii ,A vibrant rural economy 1; the challenge for balance ;, (485 stron), wydawca: International Farm Mana

 19. 19.Anticipated impacts of GMO introduction on farm profitability in Poland ; współautor: M.Maciejczak w monografii ,Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector? ;,IAMO Halle 2007.

 20. 20.Possible GMO impact on farms profitability in Poland ;współautorzy: M.Maciejczak, S.Zakowska-Biemans w monografii ,Coexistence between GM and non GM based Agricultural Supply Chains, Wydawca: IPTS Sevilla 2007.

 21. 21.Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych ;, współautor: J.Kłoczko, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. 1;ekonomika rolnictwa, T. 94, Z. 2, s. 164-171, Warszawa 2008.

 22. 22.Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 1; studium przypadku ;, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. 1;ekonomika rolnictwa, T. 95, Z. 1, s. 76-84, Warszawa 2008.

 23. 23.Identyfikacja grup największego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach o dopłaty obszarowe ;, współautorzy: E. Jałowiecka, E. Majewski, A. Orłowski, Roczniki Naukowe SERiA, T. X, Z. 3, s. 234-240, 2008.

 24. 24.Economic impact of prospective risk management instruments under alternative policy scenarios ;,współautorzy: M.A.P.M Van Asseldonk, E.Majewski, M.P.M.Meuwissen, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser, E.Berg, R.B.M.Huirne w monografii ,Income Stabilization in

 25. 25.Risk of low income under different policy scenarios ; współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser w monografii ,Income Stabilization in European Agriculture ;, Wydawca: Wageningen Academic Publishers, s. 55-78,Wageningen 2008.

 26. 26.Policy Impact on Production Structure and Income risk on Polish Dairy Farms ;,współautorka: A.Malak-Rawlikowska, w monografii, ,The CAP after the Fischler Reform: national implications impact assessment and the agenda for future reforms ;,Wydawca: EAAE

 27. 27.Anticipated impacts of GMO introduction on production pattern in Poland ;, współautor: M.Maciejczak w monografii, People, Food and Environments: Global Trends and European strategies ;, Wydawca: EAAE 2008, Ghent2008.

 28. 28.Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013 ;, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 96, z. 1, s. 91 1; 100, Warszawa 2009.

 29. 29.Kształcenie na życzenie 1; pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW ;, współautorka: A. Kłoczko-Gajewska, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 1; zeszyty naukowe Szkoły Głównej

 30. 30.Farm level modelling of bio-fuel and bio-power policy scenarios for Polish agriculture ;, (11 stron, ark. wyd. 0,8), współautorzy: E.Majewski, M.Hamulczuk w monografii ;Ford, fiber and energy for the future ;, liczba ark. wyd. 48,wydawca: Illinois Stat

 31. 31.Ocena ryzyka inwestycyjnego i efektywności gospodarowania ;, współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański, w monografii ;Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku ;, (ark. wyd. 18)

 32. 32.Wspólna Polityka Rolna UE i próby modelowego ujęcia jej zmian na sytuację w rolnictwie ;, (s. 14 1; 31, 17 stron, ark. wyd. 1,3),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii ;Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ek

 33. 33.Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego ;, (s. 166 1; 193, 27 stron, ark. wyd. 2,1),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii ;Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rol

 34. 34.Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych ;, (s. 162 1; 196, liczba ark. wyd. 2, 3), współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański w monografii ;Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem ro

 35. 35.Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce ;,(s. 75 1; 122, ark. wyd. 3, 7), współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski w monografii ;Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskieg

 36. 36.Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR 1; analiza scenariuszy ;, (s. 109 1; 136),współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski, Ł. Cygański w monografii ;Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych 1; aspekty poznawc

 37. 37.Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw ;, (s. 235-248),współautor: E. Majewski, Polityki europejskie, finanse i marketing, Nr 1 (51 - T. 2),Wydawca: Wydawnictwo SGGW, W

 38. 38.Impact Assessment of policy changes on the arable sector using the FSSIM model: Case study of the Zachodniopomorskie NUTS2 region ;, Proceedings of the Conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, współautorzy: E.Maje

 39. 39.Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej ;, współautorka: K. Rudzińska, Roczniki Nauk Rolniczych, t.97, z. 4, s. 210-221, Warszawa 2010.

 40. 40.Określenie skutków reformy cukrowej oraz polityk bio-paliwowej i rolnośrodowiskowej UE w sektorze produkcji roślinnej gospodarstw z regionu Zachodniopomorskiego z zastosowaniem modeli SEAMLESS-IF ;, współautor: E.Majewski w monografii ;System Środowisk

 41. 41.Assessment of economic effects of innovations in automatic milking systems in Podlaskie region (Poland) with the use of real option approach ;, współautorzy: E. Majewski, Ł.Cygański, F.Bartolini, M.Floridi, D. Viaggi, Acta Scientiarum Polonorum, Oecono

 42. 42.Farms specialization in relation to the production type and economic size of farms ;,współautor: P. Sulewski, Roczniki SERIA, T. 13, z. 6, s. 243-24, Wrocław2011.

 43. 43.Koncepcja oszacowania skutków reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) w perspektywie budżetowej 2014-2020 ;,współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, s. 9-36, w monografii ;Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowa

 44. 44.Wpływ zazielenienia wspólnej polityki rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw roślinnych ;, współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 2, s. 67-80, Warszawa 2012.

 45. 45.Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich ; współautorka: S. Małażewska, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 99, z. 4 s.75-89, Warszawa 2012.

 46. 46.Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych ;, (red. naukowa) J. Kulawik, współautorzy: S.Czekaj, W.Czubak, W.Guba, A.Kagan, J.Kulawik, E. Majewski, W. Poczta, A. Sadowski, IERiGŻ Wars

 47. 47.Estimation of the effects of greening the EU Common Agricultural Policy in Poland in the perspective of 2014 on the example of FADN farms ; s.8-46, współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, w monografii ;Impact of ;Greening ; of Common Agricultural Policy o

 48. 48.Impacts of Greening of the Common Agricultural Policy on Financial Results of Cereal Farms in Poland After the Year 2013 ;, Sustainable development and agribussines, ( red. naukowa P.Bielik), współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, Slovak University of Agr