Employee

Tomasz Rokicki


dr hab.

Tomasz Rokicki

Faculty of Economic Sciences

+48 22 59 342 59Education:Ph.D. degree in economic sciences - Faculty of Economic Sciences, WULS, 2006

M.Sc. degree in Economics - Faculty of Economic Sciences, WULS, 2003.

Postgraduate studies:

Postgraduate studies: Transport and storage management in logistics systems at the Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, 2008.

Postgraduate studies: Simultaneous studies in pedagogy at Faculty of Economic Sciences, WULS, 2005.Research interests:

Major interests – economics of enterprises, logistics

Other interests – economics of transport, logistics systems in agribusiness, organization in transport.Honours and awards:

Award of the Rector of WULS-SGGW for scientific achievements.

Curriculum Vitae

http://tomasz_rokicki.users.sggw.pl/cvang.pdf

Publications

 1. 1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 2. 1. Rokicki T., 2016: Sustainable development in energy sector in the European Union countries, Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, No 43, p. 108-116 [Dokument elektroniczny].

 3. 2. Świaniewicz K., Rokicki T., 2016: Rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie w opinii jej użytkowników, ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki 2016, nr 1 (1), s. 89-98.

 4. 3. Pasztaleniec M., Rokicki T., 2016: Ocena rozwoju i przydatności inwestycji infrastrukturalnych w powiecie wołomińskim w opinii lokalnych przedsiębiorstw, ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki 2016, nr 1 (1), s. 65-73.

 5. 4. Rokicki T., 2016: Rynek transportu kolejowego towarowego w Polsce w latach 2006-2014, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, tom IV, red. Jerzy Feliks, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 178-190.

 6. 5. Rokicki T., 2016: Rynek e-commerce w Polsce, Information Systems in Management 2015, Vol. 5, nr 4, s. 563-572.

 7. 6. Rokicki T., 2016: Situation of steel industry in European Union, In Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2016, p. 1981-1986.

 8. 7. Rokicki T., 2016: Sustainable development in the energy-using sector in European Union countries, Roczniki SERiA, t. XVIII, z. 1, s. 225-231.

 9. 8. Rokicki T., Wiluk M., 2016: Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy rolnictwa światowego, T. 16 (31), z. 2, s. 269-278.

 10. 9. Rokicki T., 2016: The diversification of the social and economic development of voivodeships in Poland/ Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce, Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, Vol. 9, No. 4, pp

 11. 10. Rokicki T., 2016: Sytuacja na rynku mięsa jagnięcego w Unii Europejskiej, Wieś Jutra 4 (189), s. 18-19.

 12. 11. Klepacki B., Rokicki T., 2015: Logistyka jako element rozwoju gospodarki polskiej, Wieś jutra, 4, s. 1-3

 13. 12. Rokicki T., Baran J., 2015: Situation of steel industry in Poland, In Metal 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2015, pp. 2044-2049.

 14. 13. Baran J., Rokicki T., 2015: Productivity and efficiency of US metal industry in 2006-2014, In Metal 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2015, pp. 1841-1846.

 15. 14. Rokicki T., 2015: Regulacja prawne dotyczące gospodarstw owczarskich w Polsce (w:) Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomo

 16. 15. Rokicki T., 2015: Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy rolnictwa światowego, tom 15 (XXX) z. 3, s. 124-131.

 17. 16. Wasiluk P., Rokicki T. 2015: Assessment of the implementation of the electronic city card system in Białystok, Information Systems in Management 2015, Vol. 4, nr 4, s. 291-301.

 18. 17. Rokicki T., 2015: Organisation and Warehouse Management in Dairy Cooperative Y, Information Systems in Management 2015, Vol. 4, nr 2, s. 147-154.

 19. 18. Magosiewicz A., Rokicki T., 2015: Funkcjonowanie Białostockiej Komunikacji Miejskiej w opinii jej użytkowników, Logistyka nr 2, CD nr 1, s. 545-553.

 20. 19. Rokicki T., 2015: Economic results of sheep farms in Poland, Economic Science for Rural Development. : production and cooperation in agriculture / bioeconomy / finance and taxes. Proceedings of the International Scientific Conference, No 37, pp. 86-92

 21. 20. Rokicki T., 2015: Rozwój regionalny na przykładzie województwa podlaskiego [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, red. K. Krzyżanowska, M. Roman, Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2015, konferencja Zarządzanie rozwoje

 22. 21. Kiełbowski A., M., Rokicki T., 2015: Ocena wykorzystania powierzchni magazynowej w przedsiębiorstwie zajmujący się sprzedażą bezpośrednią, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 05, s. 10-17.

 23. 22. Rokicki T., 2015: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw owczarskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 111 (2015), s. 123-130.

 24. 23. Szczepaniak M., Rokicki T., 2015: Transport międzynarodowy i jego opłacalność na przykładzie przedsiębiorstwa transportu drogowego, Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika transportu i logistyka, nr 57, s. 145-156.

 25. 24. Zgutka P., Rokicki T., 2015: Organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie odbioru odpadów, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria Transport, z. 105, s. 81-90.

 26. 25. Rokicki T., 2015: Produkcja owczarska jako podsystem zrównoważonej biogospodarki, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, z. 2, s. 208-212.

 27. 26. Wocial M., Rokicki T., 2015: Znaczenie zbiorowego transportu szynowego na przykładzie Szybkiej Kolei Miejskiej w aglomeracji warszawskiej, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 6, s. 19-24.

 28. 27. Rokicki T., 2014: Znaczenie odnawialnych źródeł energii w krajach UE [w:] Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie, red. nauk. K. Krzyżanowskiej i K Nuszkiewicza. - Gołądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

 29. 28. Rokicki T., 2014: The influence of road transport infrastructure on tourist movement in the selected European Union countries, Logistyka nr 4, CD nr 4, s. 3672-3680.

 30. 29. Rokicki T., Żak A. 2014: Stosowane innowacje w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka nr 6, CD nr 4, s. 13696-13701.

 31. 30. Rokicki T., Żak A. 2014: Gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka nr 6, CD nr 4, s. 13685-13690.

 32. 31. Rokicki T., Żak A. 2014: Wybrane czynniki różnicujące ceny paliw w krajach UE, Logistyka nr 6, CD nr 4, s. 13702-13709.

 33. 32. Rokicki T., Żak A. 2014: Zróżnicowanie regionalne transportu i infrastruktury samochodowej w Polsce, Logistyka nr 4, CD nr 4, s. 3681-3690.

 34. 33. Rokicki T., Żak A. 2014: Stan faktyczny a postrzeganie przez zarządzających zaawansowania rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka nr 6, CD nr 4, s. 13691-13695.

 35. 34. Rokicki T., 2014: Transport [W:] Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno- spożywczego, red. nauk. B. Klepacki, L. Wicki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 74-89.

 36. 35. Rokicki T., 2014: Opakowania [W:] Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno- spożywczego, red. nauk. B. Klepacki, L. Wicki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 89-102.

 37. 36. Rokicki T., 2014: Wpływ transformacji gospodarczej na sytuację gospodarstw owczarskich w Polsce, [W:] Gospodarka – społeczeństwo – finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, red. nauk. R. W. Ciborowski, R. I. Dziemanowicz, A

 38. 37. Rokicki T., Gruszecki T. M., Szymanowska A. 2014: Economic performance of sheep farms by example of Lublin province, Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. 16, No 3, s. 254-258.

 39. 38. Szymanowska A., Rokicki T., Gruszecki T. M., 2014: Sheep production as an element of sustainable development of rural areas, Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. 16, No 5, s. 196-200.

 40. 39. Rokicki T., 2014: The impact of availability of means of transport on agricultural production in selected European countries, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie : Problemy rolnictwa światowego. Vol. 14 (XXIX), z. 4, s.

 41. 40. Rokicki T., Roman M. 2014: Wpływ infrastruktury transportowej na rozwój turystyki [w:] Innowacje w turystyce, red. nauk. Nuszkiewicz K., Roman M., Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,Golądkowo

 42. 41. Górecka A., Rokicki T. 2014: The significance of transportation in agribusiness companies. Carpathian Logistics Congress 2013 : December 9th - 11th 2013, Novotel Krakow City West, Cracow, Poland, EU – materiały konferencyjne indeksowane w Web of

 43. 42. Rokicki T. 2013: The importance of logistics in agribusiness sector companies in Poland. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference 2013, nr 30, s. 116-120 [Dokument elektroniczny].

 44. 43. Rokicki T. 2013: Zasięg obszaru dystrybucji a stosowane rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach z sektora agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA tom XV, Zeszyt 2, Warszawa - -Poznań - Rzeszów, s. 297-301.

 45. 44. Rokicki T. 2013: Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2013, nr 9 (58), s. 405-415.

 46. 45. Rokicki T. 2013: Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu, Zarządzanie i Finanse – dawne Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 11, nr 1, część 2, s. 293-304.

 47. 46. Rokicki T. 2013: Organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T.2 / pod red. Jerzego Feliksa i Marka Karkuli. - Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 309-322.

 48. 47. Rokicki T. 2013: The level of logistics and the solutions in the field of information technology applied in agribusiness enterprises. Information Systems in Management, Vol 2, z. 2, s. 159-168.

 49. 48. Rokicki T. 2012: Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, Logistyka 2/2012, CD nr 2, ILiM, Poznań, (971-982).

 50. 49. Rokicki T. 2012: Skala działania a stosowane rozwiązania logistyczne w agrobiznesie, Logistyka 4/2012, CD nr 2, ILiM, Poznań, (1224-1232).

 51. 50. Rokicki T., 2012: Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa - -Poznań - Białystok, s. 407-411.

 52. 51. Rokicki T. 2012: Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka 6/2012, CD nr 2, ILiM, Poznań, (561-567).

 53. 52. Rokicki T., Roman M., 2012: Wykorzystanie logistyki na potrzeby agroturystyki (na przykładzie oferty gastronomicznej gospodarstw agroturystycznych z województwa podlaskiego), Logistyka 6/2011, CD nr 2, ILiM, Poznań, (569-574).

 54. 53. Rokicki T., Roman M., 2011: Infrastruktura logistyczna w turystyce (na przykładzie gospodarstw agroturystycznych), Logistyka 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, (5271-5278).

 55. 54. Rokicki T., Roman M., 2011: Przepływ informacji pomiędzy gospodarstwami agroturystycznymi a otoczeniem zewnętrznym, Logistyka 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, (5285-5291).

 56. 55. Rokicki T., Roman M., 2011: Przedsiębiorczość i innowacyjność w turystyce a potrzeby w zakresie logistyki (na przykładzie Wiejskich Domów Pracy Twórczej), Logistyka 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, (5279-5284).

 57. 56. Klepacki B., Rokicki T. 2011: Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa owoców i warzyw, Logistyka 3/2011, s. 26-29, 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, 5189-5193.

 58. 57. Rokicki T. 2011: Upadłość nowo powstałych przedsiębiorstw transportowych oraz warunki funkcjonowania firm pozostałych na rynku, Logistyka 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, (5259-5265).

 59. 58. Rokicki T. 2011: Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach przetwórstwa zbóż i produkcji pasz, Logistyka 6/2011, CD nr 4, ILiM, Poznań, (5266-5270).

 60. 59. Rokicki T., 2011: Transport policy at enterprises of the agribusiness sector, Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIII, No 6, Warsaw-Poznań-Szczecin, s. 211-216.

 61. 60. Rokicki T., Wicki L., 2011: Organizacja zaopatrzenia i koszty działań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław

 62. 61. Rokicki T., Wicki L., 2011: The scope of the use of solutions to support logistics processes in the cereals processing companies, Information systems in management X : computer aided logistics / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski, Warsaw, W

 63. 62. Wicki L., Rokicki T., 2011: Differentiation of level of logistics activities in milk processing companies, Information systems in management X : computer aided logistics / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski, Warsaw, WULS Press, 117-127.

 64. 63. Rokicki, T., Wicki, L., 2011: Supporting of main logistic processes by IT systems in enterprises of agri-food processing. Information Systems In Management, e-Logistics and Computer Aided Logistics. nr XV, Warsaw, WULS Press, 97-108.

 65. 64. Rokicki, T.Wicki, L., 2011: Evaluation of scope of using the information systems depending on sector of agribusiness. Information Systems In Management. e-Logistics and Computer Aided Logistics. nr XV, Warsaw, WULS Press, 77-85

 66. 65. Rokicki T., Wicki L., 2010: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, Wieś Jutra 2010, nr 1, s. 41-42.

 67. 66. Rokicki T., 2010: Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród hodowców owiec, Acta Scientiarum Polonarum, Oeconomia 9(2) 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 191-197.

 68. 67. Klepacki B., Rokicki T., 2010: Stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-10).

 69. 68. Klepacki B., Rokicki T., 2010: Sytuacja przedsiębiorstw transportowych powstałych w okresie integracji Polski z UE, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-11).

 70. 69. Rokicki T., Wicki L., 2010: Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-17).

 71. 70. Rokicki T., Roman M., 2010: Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-13).

 72. 71. Rokicki T., Roman M., 2010: Logistyka w turystyce na przykładzie wędrówek i ścieżek edukacyjno - wychowawczych, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-11).

 73. 72. Rokicki T., Roman M., 2010: Znaczenie promocji w dystrybucji produktów rolno-spożywczych, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-18).

 74. 73. Rokicki T., 2010: Rola i znaczenie portów morskich, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-11).

 75. 74. Rokicki T., 2010: Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych, Logistyka 3/2010, ILiM, Poznań, (1-11).

 76. 75. Rokicki T., Wicki L., 2010: Koszty logistyki w wybranych branżach agrobiznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, s. 768-778.

 77. 76. Rokicki T., 2010: Determinants of the development of farms conducting sheep production, Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XII, No 6, Warsaw-Poznań-Szczecin, s. 150-115.

 78. 77. Rokicki T., 2010: Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie : problemy rolnictwa światowego. Vol. 10 (XXV), z. 1 / [red. Henryk Manteuffel Szoege]. - Warszawa

 79. 78. Rokicki T., 2010: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przy wykorzystaniu produkcji owczarskiej [w:] Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, red. Kryk Barbara, Malicki Marian, Wydawnictwo: ECONOMICUS Szczecin, Szczecin, s.

 80. 79. Rokicki T., 2009: Produkcja owczarska jako element rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA tom XI, Zeszyt 1, Warszawa - -Poznań - Olsztyn, s. 355-360.

 81. 80. Rokicki T., 2009: Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy rolnictwa światowego, tom 8 (XXIII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.

 82. 81. Rokicki T., 2009: Przemiany w gospodarstwach owczarskich w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 3, Warszawa, s. 265-272.

 83. 82. Klepacki B., RokickiT., 2009: Factors determining sheep breeding profitability, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EE: Zootechnica, Volume 27, number 3/2009, 17-27.

 84. 83. Rokicki T., 2008: „Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, NR 67, wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 109-116.

 85. 84. Rokicki T., 2008: „Konkurencyjność mięsa jagnięcego na rynku UE i w Polsce”, Roczniki Naukowe SERiA tom X, Zeszyt 4, Warszawa - -Poznań-Lublin, s. 362-366.

 86. 85. Rokicki T., 2008: „Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych”, Wieś Jutra 11(124), wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., s. 25-26.

 87. 86. Rokicki T., 2007: „Opłacalność chowu i hodowli owiec w Polsce”, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, pod red. naukową M. Błąd i D. Klepackiej- Kołodziejskiej, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 15

 88. 87. Rokicki T., 2007: „Szanse i zagrożenia polskiego sektora owczarskiego w okresie integracji z Unią Europejską”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, NR 63, wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 103-109.

 89. 88. Rokicki T., 2007: „Wpływ zmiany cen żywca jagnięcego na opłacalność produkcji owczarskiej”, Roczniki Naukowe SERiA tom IX, Zeszyt 1, Warszawa - Kraków, s. 411-416.

 90. 89. Klepacki B., Rokicki T., 2007: „Regulacje prawne i sytuacja na rynku ziemi w Polsce”, [w.] Ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne aspekty wykorzystania ziemi, Lwów, s. 153-160.

 91. 90. Rokicki T., 2007: „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec w okresie integracji z Unią Europejską”, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3/07, Warszawa, s. 164-167.

 92. 91. Rokicki T., 2007: „Wpływ akcesji Polski do UE na produkcję żywca jagnięcego”, Problemy rolnictwa światowego, tom XVII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 106-113.

 93. 92. Rokicki T., 2007: „Wpływ struktury użytków rolnych na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec”, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 94, z. 1, Warszawa, s. 46-50.

 94. 93. Rokicki T., 2007: „Organizacja grup producentów owiec w Polsce”, [w.] Grupy producentów w wybranych gałęziach produkcji rolnej, pod red. naukową R. Jabłonki, Monografie nr 90, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 104-113.

 95. 94. Rokicki T., 2006: „Liczebność stada matecznego owiec a technologia i wyniki użytkowości w produkcji owczarskiej”, Przegląd Hodowlany nr 6, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, s. 13-16.

 96. 95. Rokicki T., 2006: „Wyniki produkcyjne i nakłady w gospodarstwach zajmujących się hodowla owiec”, Roczniki Naukowe SERiA tom VIII, Zeszyt 1, Warszawa - Poznań, s. 163-166.

 97. 96. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, NR 540, Wrocław, s. 221-225.

 98. 97. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Determinanty rozwoju krajowej produkcji owczarskiej w opinii producentów”, Konsument i firma w dobie internetu, Wydział Nauk Ekonomicznych UW-M, Olsztyn, s. 53-56.

 99. 98. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Chów i hodowla owiec metodami ekologicznymi w Polsce”, Rolnictwo ekologiczne – od producenta do konsumenta, Wrocław, s. 33-36.

 100. 99. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Dochody i efektywność w gospodarstwach zajmujących się hodowlą owiec”, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 1, Warszawa, s. 139-143.

 101. 100. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Technologie produkcji owczarskiej”, monografia, PTZ, Warszawa, s. 53-63.

 102. 101. Rokicki T., 2005: Gospodarstwa owczarskie w okresie po transformacji gospodarczej. W: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, s. 216-220.

 103. 102. Rokicki T., 2005: „Regulacje rynku mięsa baraniego i jagnięcego w Unii Europejskiej”, Roczniki Naukowe SERiA tom VII zeszyt 2, Warszawa - Poznań, s. 188-193.

 104. 103. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Znaczenie gospodarcze owczarstwa na świecie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, NR 52 (2005), wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 85-92.

 105. 104. Rokicki T., 2005: „Produkcja wełny w Polsce i na świecie”, Przegląd włókienniczy-Wełna, Odzież, skóra, nr 3’2005, s. 21-22.

 106. 105. Rokicki T., 2005: „Rodzaje i właściwości skór owczych”, Przegląd włókienniczy-Wełna, Odzież, skóra, nr 6’2005, s. 31.

 107. 106. Rokicki T., 2005: Gospodarstwa owczarskie w okresie po transformacji gospodarczej. W: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, s. 216-220.

 108. 107. Rokicki T., Wicki L., 2005: Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej. W: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, s. 164-168.

 109. 108. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Wartość obornika wycenianego według cen nawozów mineralnych”, Wieś Jutra 6(83), wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., s. 30-31.

 110. 109. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych”, Wieś Jutra 11(87), wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., s. 37-38.

 111. 110. Rokicki T., 2005: „Spożycie mięsa w świecie i w Polsce” Roczniki Naukowe SERiA, tom VII zeszyt 8, Warszawa – Poznań, s. 204-208.

 112. 111. Rokicki T., 2004: „Produkcja owczarska jako źródło dochodów rolników”, Wieś Jutra 7(72), wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., s. 9-11.

 113. 112. Rokicki T., 2004: „Rynek produktów owczarskich w Polsce w latach 1997-2001”, Roczniki Naukowe SERiA tom VI zeszyt 2, Puławy, s. 252-257.

 114. 113. Rokicki T., 2004: „Sytuacja na rynku produktów owczarskich na świecie w latach 1997-2001”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, NR 52 (2004), wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 113-118.

 115. 114. Rokicki T., 2004: „Wpływ użytkowości rozpłodowej na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec”, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 91, Z. 2, wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa, s. 165-171.

 116. 2. Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny:

 117. 1. Rokicki T., 2016: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych, monografia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-166.

 118. 2. Rokicki T., 2016: Rynek usług spedycyjnych - uwarunkowania ekonomiczno-technologiczne rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-136.

 119. 3. Rokicki T., 2015:Intermodalne jednostki ładunkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-139.

 120. 4. Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-136.

 121. 5. Hodowla, chow i użytkowanie owiec, red. nauk. Niżnikowski R., Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2011, (praca zbiorowa, 304 strony, autor s. 276-283).

 122. 6. Logistyka- wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, (praca zbiorowa, 257 strony, autor s. 49-100).

 123. 3. Inne publikacje:

 124. 1. Rokicki T. 2013: Logistyka procesu produkcji w zakładach mięsnych. Gospodarka Mięsna, Nr 11, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 26-27.

 125. 2. Rokicki T., 2011: „Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach przetwórstwa i konserwowania mięsa”, Gospodarka Mięsna, Nr 10’11, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 24-26.

 126. 3. Rokicki T., 2011: „Usługi logistyczne w Polsce oraz zakres ich stosowania w przemyśle spożywczym”, Gospodarka Mięsna, Nr 11’11, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 24-27.

 127. 4. Rokicki T., 2010: Nisza zwana jagnięciną. Magazyn Przemysłu Mięsnego nr 9-10/2010, wydawca ELAMED Wydawnictwo, s. 40-42.

 128. 5. Rokicki T., 2009: Rynek logistyczny i usług logistycznych w Polsce, Kalejdoskop mięsny nr 1/2009, wydawca Nipress Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 66-68.

 129. 6. Rokicki T., 2008: „Produkcja surowców paszowych i pasz przemysłowych na świecie”, Gospodarka Mięsna, Nr 1’08, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 14-16.

 130. 7. Rokicki T., 2008: „Zależności między handlem zagranicznym wołowiną i jej cenami”, Kalejdoskop mięsny nr 3/2008, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 22-23.

 131. 8. Rokicki T., 2008: „Znaczenie logistyki w Polsce”, Kalejdoskop mięsny nr 5/2008, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. .

 132. 9. Rokicki T., 2007: „Sytuacja na rynku mięsa jagnięcego na świecie, w UE i Polsce”, Gospodarka Mięsna, Nr 3’07, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 18-19.

 133. 10. Rokicki T., 2007: „Handel zagraniczny jagnięciną a jej ceny”, Kalejdoskop mięsny nr 2/2007, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 30-31.

 134. 11. Rokicki T., 2007: „Wpływ kosztów pasz na cenę żywca wieprzowego”, Gospodarka Mięsna, Nr 5’07, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 24-25.

 135. 12. Rokicki T., 2007: „Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?”, Gospodarka Mięsna, Nr 7’07, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 20-21.

 136. 13. Rokicki T., 2007: „Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w Polsce”, Gospodarka Mięsna, Nr 11’07, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 22-23.

 137. 14. Rokicki T., 2007: „Handel zagraniczny wieprzowiną a jej ceny”, Kalejdoskop mięsny nr 5/2007, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 36-37.

 138. 15. Rokicki T., 2007: „Zależności między handlem zagranicznym drobiem i jego cenami”, Kalejdoskop mięsny nr 6/2007, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 38-40.

 139. 16. Rokicki T., 2006: „Zmiany cen tusz jagnięcych w 2005 r. na rynku UE”, Rzeźnik polski nr 1/78, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 30-32.

 140. 17. Rokicki T., 2006: „Zmienność cen tusz wieprzowych w 2005 r. na rynku UE”, Rzeźnik polski nr 2/79, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 22-24.

 141. 18. Rokicki T., 2006: „Zmiany cen tusz wołowych w 2005 r na rynku UE”, Rzeźnik polski nr 3/80, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s.20-24.

 142. 19. Rokicki T., 2006: „Zmienność cen drobiu w 2005 r. na rynku UE”, Rzeźnik polski nr 4/81, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 39-40.

 143. 20. Rokicki T., 2006: „Miejsce handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w Polsce”, Kalejdoskop mięsny nr 1/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 24.

 144. 21. Rokicki T., 2006: „Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa w gospodarstwach domowych”, Kalejdoskop mięsny nr 1/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 26.

 145. 22. Rokicki T., 2006: „Finansowanie monitoringu i zwalczania chorób zwierzęcych w UE”, Rzeźnik polski nr 5/82, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 28-29.

 146. 23. Rokicki T., 2006: „Produkcja a handel mięsem wieprzowym w Polsce”, Rzeźnik polski nr 6/83, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 42-43.

 147. 24. Rokicki T., 2006: „Produkcja a handel zagraniczny mięsem wołowym w Polsce”, Rzeźnik polski nr 7/84, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 40-41.

 148. 25. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Koszty i dochody”, Farmer, Nr 13’2006, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita, s. 18-19.

 149. 26. Rokicki T., 2006: „Wartość mięsa jagnięcego”, Gospodarka Mięsna, Nr 7’06, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 14-15.

 150. 27. Rokicki T., 2006: „Produkcja a handel zagraniczny mięsem jagnięcym w Polsce”, Rzeźnik polski nr 8/85, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 46-47.

 151. 28. Rokicki T., 2006: „Zmiany cen detalicznych mięsa ogółem i wieprzowiny w Polsce”, Kalejdoskop mięsny nr 3/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 42-43.

 152. 29. Rokicki T., 2006: „Zmiany cen detalicznych mięsa drobiowego i wołowiny w Polsce”, Kalejdoskop mięsny nr 3/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 44-46.

 153. 30. Rokicki T., 2006: „Właściwości mięsa strusiego”, Gospodarka Mięsna, Nr 8’06, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 38-39.

 154. 31. Rokicki T., 2006: „Produkcja a handel mięsem drobiowym w Polsce”, Rzeźnik polski nr 9/86, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 56-58.

 155. 32. Rokicki T., 2006: „Kształtowanie się cen skupy i zbytu jagnięciny w Polsce”, Gospodarka Mięsna, Nr 9’06, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 28-29.

 156. 33. Rokicki T., 2006: „Wydatki na mięso w poszczególnych rodzajach gospodarstw domowych”, Kalejdoskop mięsny nr 4/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 26-28.

 157. 34. Rokicki T., 2006: „Spożycie mięsa w poszczególnych rodzajach gospodarstw domowych”, Kalejdoskop mięsny nr 4/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 30-31.

 158. 35. Rokicki T., 2006: „Zróżnicowanie regionalne cen skupu i zbytu drobiu w Polsce”, Gospodarka Mięsna, Nr 10’06, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 36-37.

 159. 36. 26. Rokicki T., 2006: „Relacje cen detalicznych mięsa wieprzowego i wołowego do drobiowego”, Rzeźnik polski nr 10/87, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 44-45.

 160. 37. Klepacki B., Rokicki T., 2006: „Zmiany w liczbie owiec w województwie podlaskim”, Wiadomości rolnicze nr 10 (211), Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, s. 22-23.

 161. 38. Rokicki T., 2006: „Wzajemne relacje cen drobiu w Polsce”, Rzeźnik polski nr 11/88, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 40-41.

 162. 39. Rokicki T., 2006: „Owczarska polityka”, Farmer, Nr 22’2006, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita, s. 21.

 163. 40. Rokicki T., 2006: „Struktura produkcji żywca drobiowego w Polsce”, Rzeźnik polski nr 12/89, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 48-50.

 164. 41. Rokicki T., 2006: „Czynniki wpływające na jakość tusz jagnięcych”, Gospodarka Mięsna, Nr 12’06, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 15.

 165. 42. Rokicki T., 2006: „Handel zagraniczny rybami i ich produktami w Polsce”, Kalejdoskop mięsny nr 6/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 72-73.

 166. 43. Rokicki T., 2006: „Zmiany w poziomie średniej płacy i cenach towarów żywnościowych”, Kalejdoskop mięsny nr 6/2006, wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 73-74.

 167. 44. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Na zdrowię”, Farmer, Nr 3’2005, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita, s. 14.

 168. 45. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa wołowego i cielęcego w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 3/68, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 20-21.

 169. 46. Rokicki T., 2005: „Mięso łagodne i zdrowe”, Gazeta Współczesna, Agro magazyn współczesnego rolnika, nr 21, s. 5.

 170. 47. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Obrót jagnięciną”, Gospodarka Mięsna, Nr 3’05, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 30.

 171. 48. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie”, Rzeźnik polski nr 4/69, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 42-43.

 172. 49. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa drobiowego w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 5/70, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 40-41.

 173. 50. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa końskiego w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 6/71, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 32-33.

 174. 51. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa koziego w krajach UE”, Rzeźnik polski nr 7/72, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 28-29.

 175. 52. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa kaczek w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 8/73, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 16-18.

 176. 53. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa gęsi w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 9/74, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 68-70.

 177. 54. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa indyków w Polsce i innych krajach UE”, Rzeźnik polski nr 10/75, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 44-45.

 178. 55. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa królików w krajach UE”, Rzeźnik polski nr 11/76, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 34-35.

 179. 56. Rokicki T., 2005: „Produkcja mięsa strusi w Polsce i na świecie”, Rzeźnik polski nr 12/77, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 40-42.

 180. 57. Rokicki T., 2005: „Prozdrowotne właściwości jagnięciny”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 1(36), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 46-48.

 181. 58. Rokicki T., 2005: „Spożycie mięsa w Polsce i na świecie”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 2(37), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 38-39.

 182. 59. Rokicki T., 2005: „Prognozy spożycia mięsa w Unii Europejskiej”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 3(38), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 77-78.

 183. 60. Rokicki T., 2005: „Ceny mięsa wołowego i jagnięcego w UE”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 6(41), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s.35.

 184. 61. Rokicki T., 2005: „Ceny mięsa wieprzowego i drobiowego w UE”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 6(41), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 34.

 185. 62. Rokicki K., Rokicki T., 2005: „Opłacalność w dotacjach”, Farmer, Nr 17’2005, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita, s. 8.

 186. 63. Klepacki B., Rokicki T., 2005: „Ocena jakości mięsa jagnięcego”, Gospodarka Mięsna, Nr 12’05, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 36-39.

 187. 64. Rokicki T., 2004: „Produkcja jagniąt szansą dla gospodarstw?”, top agrar polska 7-8/2004, wydawca Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., s. 48-51.

 188. 65. Klepacki B., Rokicki T., 2004: „W produkcji owczarskiej bez zmian”, Wiadomości rolnicze nr 11/2004, wydawca Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 21.

 189. 66. Klepacki B., Gołębiewska B., Rokicki T., 2004: „Wartość jagnięciny w żywieniu ludzi a jej spożycie i ceny żywca baraniego!”, Wiadomości rolnicze nr 12/2004, wydawca Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 21-22.

 190. 67. Rokicki T., 2004: Znaczenie mięsa jagnięcego w produkcji żywca rzeźnego”, Rzeźnik polski nr 12/65, Przedsiębiorstwo Prywatne „Lider”, Racibórz, s. 38.

 191. 68. Rokicki T., 2004: „Produkcja mięsa jagnięcego w Polsce i w Unii Europejskiej”, Dostawca dla przemysłu mięsnego” nr 6(35), wydawca Agencja Wydawniczo-Reklamowa, s. 24-25.

 192. 69. Rokicki T., 2003: „Znaczenie gospodarcze owiec”, Wiadomości rolnicze, Nr 7-8, miesięcznik rolników woj. podlaskiego, Wydawca: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 28.

 193. 70. Rokicki T., 2003: „Zmiany zachodzące w owczarstwie podlaskim”, Wiadomości rolnicze, Nr 9, miesięcznik rolników woj. podlaskiego, Wydawca: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 22.

 194. 71. Rokicki T., 2003: „Znaczenie gospodarcze owiec”, Gospodarka Mięsna, Nr 9’03, miesięcznik, czasopismo fachowe branży mięsnej, Wydawca: Wydawnictwo Sigma Not, s. 54.

 195. 72. Rokicki T, 2003: „Kto zje owcę”, Farmer, Nr 22’03, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita, s. 9.