Employee

Lidia Reczek


dr inż.

Lidia Reczek

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Department of Engineering and Geodesy

+48 22 59 351 62

Publications

 1. Michel M.M., Reczek L., Granops M., Tomalak P., Okoński R., Żytelewska E. „Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym” Przemysł Chemiczny 92/5 (2013):679-681

 2. Michel M.M., Reczek L., Granops M., Borowicz M. „Zastosowanie procesu utleniania manganianem(VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym” Przemysł Chemiczny 92

 3. Michel M.M., Kiedryńska L. "Usuwanie manganu(II) na chalcedonicie modyfikowanym tlenkiem manganu(IV)" Przemysł Chemiczny 91/7(2012):1416-1419

 4. Siwiec T., Kiedryńska L., Abramowicz K., Rewicka A. “Analysis of chosen models describing the changes in BOD5 in sewages” Environmental Protection Engeneering Vol.38 No.2 2012:61-76

 5. Michel M.M., Kiedryńska L. „Modelling equilibrium data for manganese(II) sorption onto manganese dioxide modified chalcedonite using the non-linear regression method” Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation,

 6. Siwiec T., Kiedryńska L., Abramowicz K., Rewicka A., Nowak P. „BOD measuring and modelling methods – review” Annals of Warsaw Univerity of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation, No 43(2), 2011:143-153

 7. Kiedryńska L., Siwec T., Nowak P., Michaluk R.: „ Badania technologiczne redukcji manganu, azotu amonowego i utlenialności z ujęcia wody w Halasach” Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – zagadnienia współczesne. Praca zbiorowa pod

 8. Kiedryńska L., Michel M.: „Woda w kranach SGGW” Centrum Wodne SGGW – laboratoria przyszłości Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010, 80 - 84

 9. Michel M.M., Kiedryńska L., Tyszko E.: „Badania skuteczności odmanganiania wody podziemnej na modyfikowanym chalcedonicie i masie katalitycznej Purolite MZ-10” Ochrona Środowiska 3/2008, 15-19

 10. Granops M., Kiedryńska L., Sulewski R., Wnęt T.: „Efektywność technologiczna usuwania jonu amonowego z wód podziemnych” XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”

 11. Fronczyk J., Garbulewski K., Kiedryńska L., Leszczyńska M. „Zastosowanie metody adsorpcji błękitu metylenowego w badaniach powierzchni właściwej wybranych sorbentów” Inżynieria i Ochrona Środowiska 2007, Nr 1, tom 10, 45-57

 12. Chełmicka A., Kiedryńska L. „Ocena związku miedzy wybranymi jednostkami mętności” Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1(31) 2005, 195-200

 13. Falkowski T., Kiedryńska L., Nowak B., Pacholec B., Złotoszewska-Niedziałek H. „Jakość wód eksploatowanych ujęciem poddennym w Warszawie” Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2004,2(29), 126-137

 14. Kiedryńska L. „Zasiedlanie granulowanych węgli aktywnych przez mikroorganizmy w procesie uzdatniania wody” Ochrona Środowiska 2004 (1), 39-42

 15. Kiedryńska L. „Badania genotoksyczności wody w kolumnach filtracyjnych stosowanych w procesach uzdatniania” Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2004, 3(1), 11–20

 16. Reczek L., Siwiec T., Skiba I.: „Ocena korelacji wzajemnej podstawowych jednostek mętności” Gaz Woda i Technika Sanitarna 2002 (6), 211 – 215

 17. Reczek L., Skiba I., Siwiec T. „Badanie związku między wybranymi jednostkami mętności” LAB – Laboratoria, aparatura, badania” nr 6/2001, 14-18

 18. Reczek L., Pike – Bieguński M., Siwiec T., Grabarczyk Cz.: „Badanie efektywności dezynfekcji wody wysoko zdyspergowanym koloidem srebra.” str. 519-530, IV Międzynarodowa i XVI Krajowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochr

 19. Reczek L. „Oznaczanie liczebności i aktywności enzymatycznej mikroorganizmów zasiedlających granulowane węgle aktywne stosowane w procesie uzdatniania wody.” Str. 509-518, IV Międzynarodowa i XVI Krajowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę,

 20. Reczek L., Strucy-Lucas B., Słabicka A.: „Analiza i ocena przydatności metodyki oznaczania fosfolipidów do oceny liczebności mikroorganizmów zasiedlających filtry węglowe stosowane w uzdatnianiu.” Konferencja Naukowo-Techniczna „Mikrozan

 21. B. Guterstam, L-E. Forsberg, A. Buczyńska, K. Frelek, R. Pilkaityte, L. Reczek, I. Rucevska: “Stensund Wastewater Aquaculture: Studies of key-factors for its optimization” Ecological Engineering 11(1998), 87-100

 22. Reczek L., Siwiec T.: “Analiza zmian jakości wody z utworów trzecio- i czwartorzędowych na przykładzie wód pochodzących ze studni SGGW.” Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW, Zeszyt 13, Warszawa 1997

 23. Reczek L. “Ocena efektywności rozkładu zanieczyszczeń w ściekach z użyciem wybranych biopreparatów” Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW Zeszyt 12, Warszawa 1996