Employee

Małgorzata Raczkowska


dr

Małgorzata Raczkowska

Faculty of Economic Sciences

Department of Economy and Economic Policy

+48 22 59 340 34

Publications

  1. Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 5, s. 241-248.

  2. Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012, T. 99, z. 4, s. 49-55.

  3. Wpływ wybranych czynników ekonomicznych na jakość życia na obszarach peryferyjnych, 2012, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 4, s. 85-89.

  4. Wpływ władz lokalnych na warunki życia gospodarstw domowych w województwie mazowieckim - na podstawie badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 530 (31), T. 1, s. 316-324.

  5. Formy świadczeń oraz systemy finansowania polityki społecznej w krajach europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, Nr 39, T. 2, s. 262-270.

  6. Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, nr 79, s. 39-47.

  7. Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów popegeerowskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, T. 11, z. 4, s. 276-281

  8. Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 72, s. 27-38.

  9. Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 71, s. 85-94.

  10. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce i wybranych krajach świata, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2007, nr 62, s. 41-43.