Employee

Marcin Ratajczak


dr

Marcin Ratajczak

Faculty of Economic Sciences

Department of Education Economics, Communication and Counselling

+48 22 59 341 82

After graduating from High School LVI. Leon Kruczkowskiego in Warsaw, he studied at the Faculty of Economic Sciences, Agricultural University a master's degree in management and marketing in agribusiness in 2005. And his Ph.D. in economics earned in 2009 defending the paper on business and economic situation of small and medium-sized enterprises in rural areas. Participates in the conduct of educational activities in the field of psychology, entrepreneurship and human resource management elements. Research activity focuses on small and medium enterprises and corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility - CSR). He is the author of numerous publications in national and international journals and the author of monographs in the field of corporate responsibility on the example of corporate agribusiness. The award was highlighted at a conference for the best articles and the best presentation of the merits. He participated in internships abroad with the Atlantis Youth Exchange in Norway and international conferences such as Hungary, Slovakia and Ukraine. He was awarded "Mazowiecki Doctoral Scholarship" awarded by the Marshal of the Mazovia and was awarded the Rector of the Warsaw Agricultural University Personalized third degree for scientific and publishing. Is interested in sports, including football in particular, as well as the culture and the use of modern information technology in the economy.

Curriculum Vitae

http://marcin_ratajczak.users.sggw.pl/cvang.pdf

Publications

 1. Wykaz najważniejszych publikacji:

 2. - Rola sektora MSP w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto w Polsce w latach 2002-2006, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 1, str. 352-354, Warszawa-Olsztyn 2009.

 3. - Outsourcing as a form of making flexible the employment in the sector of small and medium sized companies in Poland, Human resources management: theory and practice, str. 49-55, Technical University of Lodz, Lodz 2009.

 4. - The role of small and medium enterprises in the Polish foreign trade, Young scientists towards the challenges of modern technology, str. 441-445, Warsaw University of Technology, Warsaw 2009.

 5. - Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2007, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 76, str. 147-155,Warszawa 2009.

 6. - Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury, EDAMBA 2009: Proceedings, str. 179-185, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2009.

 7. - Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur, ACTA Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Nr 9 (2), str. 163-172, Warszawa 2010.

 8. - Działalność inwestycyjna oraz innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich z Warmii i Mazur, Roczniki Nauk Rolniczych: Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 4, str. 193-199, Warszawa 2010.

 9. - Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10, Zeszyt 4, str. 74-

 10. - Wielkość i struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach w latach 2002-2006, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 102, str. 244-250, Wrocław 2010.

 11. - Wyniki finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2002-2008, Zeszyty Naukowe

 12. Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 43, str. 293-301, Szczecin 2010.

 13. - The financial condition of small and medium enterprises from the rural areas of the Warmia and Mazury region in north-eastern Poland, Managing the potential of small and medium-sized enterprises in business practice, str. 207-223, Technical University o

 14. - Economic condition of small and medium enterprises located in rural areas of Warmia and Mazury, Enterprise in highly competitive environment, str. 135-150, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

 15. - Corporate Social Responsibility towards employees, The determinants of entrepreneurship development in SME sector companies, str. 89-100, Technical University of Lodz, Lodz 2011.

 16. - Historyczne uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 156, str. 96-102, Wrocław 2011.

 17. - Znaczenie faktoringu jako instrumentu finansowania działalności sektora MSP w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, str. 232-239, Katowice 2011.

 18. - Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej, Logistyka, Nr 6, CD Nr 4, str. 5255-5258, Warszawa 2011.

 19. - Innowacyjność i ryzyko w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 220, str. 84-90, Wrocław 2011.

 20. - Wybrane aspekty polityki odpowiedzialnego biznesu (CSR) na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu w województwie mazowieckim, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Nr 8, str. 457-466, Łódź 2012.

 21. - Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, str 1-92, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.

 22. - Koncepcja CSR w aspekcie pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 246, str. 381-390, Wrocław 2012.