Employee

Piotr Adamczyk


dr

Piotr Adamczyk

Faculty of Economic Sciences

Department of Economy and Economic Policy

+48 22 59 340 37

Publications

 1. 1. Sytuacja młodzieży wiejskiej na krajowym rynku pracy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 941, t.1, Wrocław 2002, s. 30-35.

 2. 2. Jakość i bezpieczeństwo produktów mięsnych jako element konkurencyjności sieci restauracji McDonald’s w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 983, t.1, Wrocław 2003, s. 15-21.

 3. 3. Zatrudnienie i wydajność pracy w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 1997-2001. Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Koszalin 2003, s. 7-11.

 4. 4. Metody pomiaru wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Puławy 2004, s. 5-9.

 5. 5. Ekonomiczne uwarunkowania przemysłowej produkcji mięsa wieprzowego i wołowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 57 (2005), Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 45-55.

 6. 6. Wydajność pracy i jej zróżnicowanie w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, zeszyt 2, Warszawa – Poznań 2006, s. 7-10.

 7. 7. Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 62 (2007), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 55-65

 8. 8. Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 63 (2007), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 61-70.

 9. 9. Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce.. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 71 (2008), Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s.95-106.

 10. 10. Tendencje w poziomie i zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 72 (2008), Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s.17-25.

 11. 11. Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 39, tom 1, Wrocław 2009, s. 19-26.

 12. 12. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, s. 7-12.

 13. 13. Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 79 (2009), Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 111-123.

 14. 14. Wiek i poziom wykształcenia a status zatrudnienia ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010, s. 7-12.

 15. 15. Wpływ stopy bezrobocia na regionalnym rynku pracy na aktywność zawodową ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 11-14.

 16. 16. Wartość aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego a stopa zwrotu z jednostki rozrachunkowej. Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 93 (2011), Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 69-80.

 17. 17. Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T.99, z. 4, Warszawa 2012, s. 29-37.

 18. 18. Wykorzystanie rekomendacji w procesie inwestowania na rynku akcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wrocław 2012, s. 24-33.

 19. 19. Dynamika zmian produktu krajowego brutto a zmiany w zatrudnieniu na regionalnym rynku pracy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 11-15.

 20. 20. Wpływ trójsektorowej struktury osób pracujących na regionalne zróżnicowanie PKB na mieszkańca w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 4, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 11-15.

 21. 21. Realizacja polityki dywidendy w wybranych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 62, Szczecin 2013, s. 11-20.