Dydaktyka

Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie


Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 34
tel.: 22 593 65 77; fax.: 22 593 65 76

e-mail: kgohz@sggw.pl
e-mail: monika_mikulska@sggw.pl
http://spzl.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Studia te skierowane są do osób pracujących lub planujących pracować ze zwierzętami laboratoryjnymi w jednostkach hodowlanych czy doświadczanych, w szczególności do osób sprawujących funkcje w zespołach ds. dobrostanu zwierząt doświadczalnych oraz funkcje kierownicze w zwierzętarniach i laboratoriach badawczych wykorzystujących zwierzęta do eksperymentów.  Planowany program studiów został tak skonstruowany aby umożliwić uzyskanie uprawnień dla osób związanych z obsługą doświadczeń na zwierzętach zgodnie z obowiązującymi wymogami (w praktyce pokrywa się z zakresem programu szkoleń wymaganych rozporządzeniem dla wszystkich kategorii osób przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych) oraz daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych z chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu hodowli,  utrzymania i dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, w tym zagadnienia obejmujące biologię zwierząt laboratoryjnych,  żywienie, rozród i genetykę, wybrane zagadnienia z mikrobiologii i chorób, kontrolę zdrowotną i genetyczną,  wiedzę na temat modeli zwierzęcych oraz metod alternatywnych do badań na zwierzętach.  Absolwenci zostaną zapoznani z wiedzą dotyczącą prowadzenia zwierzętarni, w tym projektowania i organizacji pracy zwierzętarni, prowadzenia dokumentacji hodowlanej i dotyczącej eksperymentów. Zdobędą kwalifikacje uprawniające do planowania i nadzorowania doświadczeń na zwierzętach. W ramach studiów zostaną szeroko omówione zagadnienia prawne i etyczne związane z hodowlą, wykorzystaniem i ochroną zwierząt doświadczalnych. Reasumując celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w  zespołach ds. dobrostanu, zarządzania zwierzętarnią czy laboratorium badawczym oraz do planowania i nadzorowania badań z użyciem zwierząt.

„Zwierzęta laboratoryjne – hodowla i utrzymanie”

Kierownik studiów: dr Monika Mikulska
Czas trwania studiów: 2 semestry : październik 2018 r. – wrzesień 2019 r.)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń:  od 15 czerwca  do 29 września 2018 r.
Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
Opłata: 4200 zł (wpisowe – 300 zł, 2000 zł – I semestr, 1900 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: bud 23, pok. 34 parter, czynny w godz. 11-15

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE