Dydaktyka

Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym


Wydział Leśny 
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Nowoursynowska 159,
Budynek –34, pok. 2/91
02-776 Warszawa
tel. 22-5938121, 22-5938137
fax. 22-5938139
e-mail: tatiana.wrona@wl.sggw.pl
e-mail: tadeusz.moskalik@wl.sggw.pl
http://wl.sggw.pl/studies/studia.podyplomowe/uzytkowanie

Charakterystyka studiów:
Podyplomowe Studia Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym  są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny. 

Program studiów zapewnia podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczom m. in. w problematyce dotyczącej strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do sfery użytkowania lasu, roli leśnictwa w rozwoju obszarów niezurbanizowanych w Polsce, instrumentów polityki leśnej, funduszy na rozwój regionalny obszarów wiejskich, zasad kształtowania przestrzeni leśnej,  biotechnicznych podstaw użytkowania lasu, rozwiązań logistycznych w użytkowaniu lasu, ekonomicznych aspektów regulacji użytkowania lasu i rozwoju terenów leśnych  oraz sektora usług leśnych  w rozwoju regionalnym.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  Instytutu Badawczego Leśnictwa, zaproszeni specjaliści z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń  z wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.  
Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw.  
Organizacja studiów: Studia trwają 2 semestry w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego. 
Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 30
Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych ZUOLwRR
Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
bud. 34, pok. 2/91, w godzinach 9-15.