Dydaktyka

Zamówienia publiczne


Wydział Nauk Ekonomicznych
Ul. Nowoursynowska 166
Bud. 6, pok. A 14
Tel. kom. 886 624 111
e-mail spzp@sggw.pl
www.spzp.sggw.pl


Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe.
• Pracownicy administracji rządowej
• Pracownicy administracji samorządowej
• Pracownicy służby cywilnej
• Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej

Studium skierowane jest również do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w tych działach jednostek sektora finansów publicznych, osób odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialnych za ich prawidłowe wydatkowanie, osób kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych, osób kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi, osób realizujących projekty UE i innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

Studia pozwalają na uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenia kierunkowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych oraz firmach powiązanych z administracją.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzenia zajęć oraz bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.

Kierownik studiów: dr inż. Anna Jasiulewicz
Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny, zajęcia rozpoczynają się od października (edycja jesienna) oraz w marcu (edycja zimowa)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 września (edycja jesienna); do 25 lutego (edycja zimowa)
Opłata: 3500 zł za dwa semestry + 500 zł wpisowe (przy opłacie jednorazowej zniżka 200 zł tj. opłata wynosi 3800 zł za całość). Możliwość płatności w ratach.
Miejsce składania dokumentów: budynek 6, pokój A14 (sobota i niedziela od godz. 10 do 14)
Więcej informacji o rekrutacji: www.spzp.sggw.pl
Kontakt z sekretarzem studiów: tel. kom. 886624111 lub e-mail: spzp@sggw.pl

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.