Dydaktyka

Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych


Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Nowoursynowska 159,
Budynek 34, pok. 2/98
02-776 Warszawa
tel.  22-5938121 (sekretariat Katedry; Pani Tatiana Wrona),
22-5938134 (dr hab. Emilia Janeczko)
fax. 22-5938139
e-mail: emilia.janeczko@wl.sggw.pl
e-mail: malgorzata.woznicka@wl.sggw.pl

http://wl.sggw.pl/studies/studia.podyplomowe/turystyka

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej.
Program studiów zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.

         Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • gospodarcze zagospodarowanie lasu a jego udostępnienie turystyczno-rekreacyjne;
  • turystyka i rekreacja a gospodarowanie przestrzenią;
  • bezpieczeństwo i prawo w udostępnieniu turystyczno-rekreacyjnym lasu;
  • kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej w Europie i na świecie;
  • infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na terenach niezurbanizowanych oraz w lasach miejskich;
  • społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji w lasach;
  • techniki komunikacji społecznej;
  • ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej;
  • turystyka, rekreacji i edukacja leśna a ochrona przyrody i krajobrazu.

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, edukacji leśnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz decyzyjnych urzędów administracji państwowej.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

Kierownik studiów: dr hab. Emilia Janeczko

Organizacja studiów: Studia trwają 2 semestry w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń

Liczba miejsc: 30

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
bud. 34, pok. 2/91, w godzinach 9-15.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.