Dydaktyka

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym


Podyplomowe studia „Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny - ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego.

Sekretariat studiów

Katedra Sztuki Krajobrazu

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Budynek nr 13 (Blaszak)

Mgr Joanna Dzięcioł joanna_dzieciol@sggw.pl

Tel.: 22 593 22 15

Kierownik studiów

Izabela Myszka izabela_myszka_stapor@sggw.pl

Tel.: 22 593 22 16

Zasady naboru

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydacie zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

Maksymalna liczba miejsc – 32

Dokumenty można składać w terminie 15.09.2019 za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres: 

Katedra Sztuki Krajobrazu

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

  • poczty elektronicznej:

joanna_dzieciol@sggw.pl

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.