Dydaktyka

Projektowanie geotechniczne


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinżynierii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33; pok. 36
tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
fax.: 022 593 52 03
e-mail: kg@sggw.pl 
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl
www:http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/projektowanie-geotechniczne-2/

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo
i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne projektowania geotechnicznego (europejskie normy geotechniczne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze);
  • Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne 
  • Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
  • Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
  • Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
  • Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
  • Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
  • Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
  • Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
  • Seminaria dyplomowe.

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą
w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych
i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne

Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398
Sekretarz studiów: mgr Anna Błaszczyk tel. 22 59 35 202

Planowany czas trwania zajęć:

1 semestr 12.10.2019 – 26.01.2020 (7 zjazdów): 12-13.10.2019; 26-27.10.2019;

16-17.11.2019; 30.11-01.12.2019; 14-15.12.2019; 11-12.01.2020;

25-26.01.2020

2 semestr 07.03.2019 – 24.05.2020 (6 zjazdów): 07-08.03.2020; 21-22.03.2020;

04-05.04.2020; 18-19.04.2020; 09-10.05.2020; 23-24.05.2020

Egzamin dyplomowy 20-21.06.2020, zakończenie studiów 04.07.2020

Termin naboru – do 24.09.2019 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW "IKAR"

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Projektowanie geotechniczne - harmonogram_sem 1_2019-2020.doc