Dydaktyka

Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym


Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
budynek 34; pok. 1/69
tel.: 022 593 85 48 lub 593 85 56
e-mail: izabela_podobas@sggw.pl
www: http://wtd.sggw.pl/Content/podyplomowe-studia-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-sektorze-drzewnym

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (z perspektywy teoretycznej i praktycznej) z niezbędną wiedzą dotyczącą współczesnych sposobów organizacji przedsiębiorstw, jak również doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menadżerom. Słuchacze Studium będą mogli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

ð  Rozpoznawania możliwości biznesowych w sektorze drzewnym,

ð  Tworzenia nowego przedsiębiorstwa i zarządzania nim,

ð  Opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstw sektora drzewnego,

ð  Kształtowania i doskonalenia indywidualnych umiejętności przywódczych i komunikacyjnych,

ð  Zarządzania współczesną firmą,

ð  Zastosowania narzędzi LEAN w praktyce zakładu produkcyjnego w sektorze drzewnym,

ð  Doskonalenia kwalifikacji kierowniczych,

ð  Umiejętności prowadzenia analizy i budowy planów strategicznych i marketingowych,

ð  Umiejętności prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów,

ð  Umiejętności zarządzania projektami,

ð  Umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi analizy finansowej w celu ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci studiów podyplomowych:

Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:

  1. Absolwenci szkół wyższych zamierzający założyć własną firmę w sektorze drzewnym (ukończenie studiów co najmniej I stopnia)
  2. Osób prowadzących własną firmę i działających na rynku drzewnym,
  3. Menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w sektorze drzewnym,
  4. Osób odpowiedzialnych za planowanie w przedsiębiorstwach,
  5. Osób odpowiedzialnych za projektowanie i wprowadzanie nowych produktów i technologii, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach sektora drzewnego,
  6. Pracowników przedsiębiorstw zajmujących stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla.

Organizacja studiów:

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze zimowym. Łączna liczba godzin obejmuje 180 godzin dydaktycznych (po 90 godzin w semestrze). Program jest realizowany w trybie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie).

Zajęcia będą miały z reguły charakter warsztatowy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy. Przykłady i projekty realizowane na zajęciach będą uwzględniać specyfikę sektora drzewnego.

Kierownik studiów: dr Izabela Podobas

Czas trwania studiów: 2 semestry (zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 20 osób
Opłata wpisowa dokonywana w momencie składania dokumentów wynosi 200 PLN

Miejsce składania dokumentów:

v  osobiście - budynek 34; I piętro, pok. 1/69; godz. 10.00-15.00

v  dokumenty można przesłać listem poleconym na adres:

Wydział Technologii Drewna SGGW
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34/ pok. 1/69
02-776 Warszawa
z dopiskiem dot."Podyplomowych Studiów Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym”

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

a) podanie o przyjęcie na studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) odpis lub poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
d)dowód wpłaty wpisowego,
e) oświadczenie o wpłacie drugiej raty – w przypadku płatności ratalnej,
f) informacje o płatniku faktury.

Program studiów:

http://wtd.sggw.pl/Content/podyplomowe-studia-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-sektorze-drzewnym