Dydaktyka

Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli


Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
budynek 34; pok. 1/58
tel.: 022 593 85 41; 022 593 85 48
e-mail: izabela_burawska@sggw.pl
e-mail: renata_gorczyca@sggw.pl
www.wtd.sggw.pl


Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.


Zakres studiów:

Udział w studium zapewni uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- budowy i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych,

- klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych,

- mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli,

- wspomagania procesu projektowania w systemach CAD i CAE,

- nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC,

- przekazywania zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie odpowiedniej metody kształcenia,

- opracowywania kursów elearningowych.

 

Adresaci studiów:

Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:

- kadry nauczycielskiej techników drzewnych,

- kadry nauczycielskiej techników leśnych,

- kadry nauczycielskiej techników budowlanych,

- kadry nauczycielskiej szkół o innym, zbliżonym profilu,

- absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką podniesienia kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela,

- specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.


Organizacja studiów:
Studia podyplomowe trwają 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze zimowym. Łączna liczba godzin obejmuje 180 godzin dydaktycznych (po 90 godzin w semestrze). Program jest realizowany w trybie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie).

Kierownik studiów: dr inż. Izabela Burawska       
Sekretarz studiów: mgr inż. Renata Gorczyca
Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach powoływana jest Komisja Rekrutacyjna
Liczba miejsc: 15 - 20 osób
Miejsce składania dokumentów: budynek 34; I piętro, pok. 1/69; godz. 9.00-15.00

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

z dopiskiem "Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli”