Dydaktyka

Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej


PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 108
tel.: 022 593 42 50
tel.: 022 593 42 24
fax.: 022 593 42 37
tel. kom.: 606 220 281
e-mail: wne_psrpim@sggw.pl
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
http://psrpim.wne.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości podatkowej i międzynarodowej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Studia obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Wykładowcami są pracownicy Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, specjalizujące się w prawie podatkowym oraz rachunkowości krajowej i międzynarodowej. Studia prowadzone są przy współudziale biegłych rewidentów ze spółek audytorskich BDO Polska i Ecovis System Rewident.  Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości podatkowej i międzynarodowej. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.

Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu definiowania podstawowych obszarów problemowych z opodatkowania przedsiębiorstw, w tym z zakresu podatków dochodowych, pośrednich i majątkowych, a także identyfikowania kluczowych zagadnień w prowadzeniu rachunkowości według MSSF, zaproponowania kompleksowej strategii podatkowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem dostępnych prawnych i instytucjonalnych rozwiązań krajowych i międzynarodowych.

Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili prawidłowo interpretować i stosować przepisy w zakresie prawa podatkowego w ramach przyjętej strategii podatkowej,  interpretować i stosować przepisy MSSF, obliczać wskaźniki ekonomiczne, wynikające z kategorii bilansowych i wynikowych, realizować kompleksowe strategie rozwoju podmiotu gospodarczego, prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe, z uwzględnieniem przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie system rachunkowości według MSSF, integrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości.
 

Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 15.03.2019 r. do 25.09.2019 r.
Liczba miejsc: 60 
Opłaty: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 108

Komplety dokumentów należy przesyłać wyłącznie listownie (list polecony) do dnia 25.09.2019 r. na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów
Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: wne_psrpim@sggw.pl, bądź telefoniczny.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE