Dydaktyka

Podyplomowe studia rachunkowości


PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 108
tel.: 022 593 42 50
tel.: 022 593 42 24
fax.: 022 593 42 37
tel. kom.: 606 220 281
e-mail: ekr_psr@sggw.pl
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl

http://psr.wne.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe Studia Rachunkowości są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości finansowej. Studia obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rachunkowości i finansów oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Studia prowadzone są przy współudziale biegłych rewidentów ze spółek audytorskich BDO Polska i Ecovis System Rewident. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują nieprzerwanie od 2000 roku w Warszawie i w Oddziale Zamiejscowym Płońsku, a ich absolwentami jest łącznie 2500 osób. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z rachunkowości i finansów prowadzone są na systemie Comarch Optima. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.

Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności samodzielnego organizacji i prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, przeprowadzania rachunku kosztów, jak również znajomości prawa podatkowego i gospodarczego.

Założeniem programowym studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, kwestii międzynarodowych rozwiązań w rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, informacji o systemie podatkowym oraz kadr i płac, jak również z zakresu prawa gospodarczego.

Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 15.03.2019 r. do 25.09.2019 r.
Liczba miejsc: 60 w Warszawie, 60 w Oddziale Zamiejscowym w Płońsku
Opłaty:
studia w Warszawie: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł;
studia w Płońsku: wpisowe 400 zł przy składaniu dokumentów oraz 3800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2000 zł;
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 108
Komplety dokumentów należy przesyłać wyłącznie listownie (list polecony) do dnia 25.09.2019 r. na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów
Podyplomowe Studia Rachunkowości
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: ekr_psr@sggw.pl, bądź telefoniczny.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE