Dydaktyka

Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej


PODYPLOMOWE STUDIA CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Wydział Ekonomiczny
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 108
tel.: 022 593 42 50
tel.: 022 593 42 24
fax.: 022 593 42 37
tel. kom.: 606 220 281
e-mail: wne_pscirz@sggw.pl
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
http://pscirz.wne.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe Studia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich.  Studia obejmują 215 godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej oraz finansów w sterowaniu sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Wykładowcami na studiach są pracownicy Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i wykorzystujące systemy controllingu i rachunkowości zarządczej do sterowania działalnością przedsiębiorstwa. Studia funkcjonują w Warszawie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z controllingu i analizy ekonomicznej prowadzone są na systemie Comarch ERP XL. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów

Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie identyfikowania kluczowych zagadnień w controllingu, zarządzania kosztami, zaproponowania schematu controllingu dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i przyjętych zasad rachunkowości, zaproponowania na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości sposobu wdrażania rozwiązań dotyczących funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku międzynarodowym oraz zdefiniowania zasad gromadzenia, analizowania oraz prezentacji informacji zarządczej, dotyczącej operacji gospodarczych, finansów i ekonomiki funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Głównym założeniem programowym studiów jest, aby słuchacze potrafili wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu controllingu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,  zintegrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu, moderować prace zmierzające do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 15.05.2020 r. do 30.09.2020 r.
Liczba miejsc: 40 
Opłaty: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4800 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2500 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 108

Komplety dokumentów należy przesyłać listownie (list polecony) do dnia 30.09.2020 r. na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Ekonomiczny

Katedra Finansów
Podyplomowe Studia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: wne_pscirz@sggw.pl , bądź telefoniczny.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE