Dydaktyka

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności


Wydział Nauk o Żywności
Katedra Technologii Żywności

Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 32)
Pokój 2025

Kierownik studiów: dr inż. Anna Florowska,
email: anna_florowska@sggw.pl
Sekretariat: mgr inż. Małgorzata Kornatowska
email: malgorzata_kornatowska@sggw.pl
tel: 022-593 75 26 lub 45

Studia podyplomowe

„Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”

Wydział Nauk o Żywności

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”, przeznaczonych dla absolwentów różnych kierunków studiów, w szczególności niezwiązanych z wiedzą o żywności i żywieniu, którzy pracują lub planują pracę, gdzie taka wiedza jest niezbędna bądź pożądana.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników SGGW. W ramach studiów podyplomowych zorganizowane będzie szkolenie z podstaw systemu HACCP, zakończone egzaminem i wystawieniem indywidualnych certyfikatów.

Charakterystyka studiów:

            Studia podyplomowe „Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”, organizowane są przez Katedrę Technologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym przez dwa semestry tj. od 01.03.2019 r. - 28.02.2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach 13:00 – 18:00, w soboty w godzinach 9:00 – 14:00 i 15:00 – 20:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00 – 14:00.

Planowany harmonogram zjazdów:

15-17 marca 2019 r.

12-14 kwietnia 2019 r.

24-26 maja 2019 r.

18-20 października 2019 r.

22-24 listopada 2019 r.

6-8 grudnia 2019 r.

Dodatkowo zajęcia będą prowadzone w systemie e-learningowym. Zaplanowano 6 spotkań (po trzy w każdym semestrze) w systemie e-learningowym w godzinach 10-18:00, w dniach:

semestr I – 6 kwietnia 2019 r., 11 maja 2019 r., 8 czerwca 2019 r.

semestr II – 26 października 2019 r., 14 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z uchwalonym planem studiów i przypisanymi poszczególnym modułom punktom ECTS oraz sylabusami, zawierającymi informację dotyczącą sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.

Program studiów podyplomowych zakłada uzyskanie 60 punktów ECTS i obejmuje realizację zajęć teoretycznych i praktycznych (zajęcia audytoryjne i laboratoryjne) z następujących przedmiotów:

 1. BLOK I: Podstawy technologii żywności
 • Wstęp do technologii żywności
 • Kierunkowe (branżowe) technologie żywności
 • Podstawy technologii gastronomicznej
 • Dodatki do żywności
 • Opakowania i recykling w przemyśle spożywczym i gastronomii
 • Projektowanie produktów spożywczych
 1. BLOK II: Bezpieczeństwo żywności
 • System zapewnienia jakości i zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym (szkolenie prowadzone przez firmę SGS pt.: Praktyczna interpretacja wymagań systemów bezpieczeństwa żywności: zasady GMP, GHP oraz HACCP)
 • Prawo żywnościowe
 • Podstawy analizy żywności
 • Podstawy mikrobiologii żywności
 • Higiena produkcji żywności
 1. BLOK III: Żywność a zdrowie
 • Żywienie człowieka z elementami dietetyki
 • Żywność specjalna

Słuchacz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów otrzymuje:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J. M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu praktycznej interpretacji wymagań systemów bezpieczeństwa żywności: zasady GMP, GHP oraz HACCP prowadzonego przez firmę SGS.

Zasady opłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6000,00 zł:

 • czesne 6000,00 zł
 • możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:
 • I rata 3000,00 zł płatana do 01.03.2019 r
 • II rata 3000,00 zł płatna do 01.10.2019 r

Przy płatności jednorazowej całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6000,00 zł:

 • czesne 6000,00 zł płatne do 01.03.2019 r

Nabór trwa do 01.03.2019 roku. Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest zgłoszenie i złożenie odpowiednich dokumentów do Kierownika Studiów.