Dydaktyka

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166, bud. 35, pok. 214
02-787 Warszawa
tel: 22 59 347 22

Kierownik studiów: dr Monika Jurewicz

e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

 Charakterystyka studiów:

Studia przeznaczone są dla wychowawców, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy
do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela. Studia przygotowują do realizacji zadań w szkole podstawowej i w przedszkolu. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego  i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe i praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych przedszkolach
i szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego
i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Studia są prowadzone w łącznym wymiarze 360 godzin i trwają trzy semestry. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin.  Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym  w roku akademickim 2018/2019 zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni – 27-28.10.18r; 24-25.11.18r; 08-09.12.18r; 12-13.01.19r; 26-27.01.19r; 09-10.02.19r .

Warunki ukończenia studiów:

 • Terminowe uiszczenie opłaty za studia
 • Zdanie egzaminów i uzyskanie pozytywnych ocen zaliczeniowych z ćwiczeń i warsztatów
 • Zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • Zdanie egzaminu końcowego przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału.

Absolwenci podyplomowych studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, stosownie do wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz 1575).

Świadectwo stanowi dowód poświadczający nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.131) w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 • kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Zasady rekrutacji: Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie blok 35 pok. 100 lub w Sekretariacie Katedry Edukacji i Kultury blok 35 pok. 214 - następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 2. Podanie o przyjęcie na studia
 3. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 4. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych.
 5. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 300,00 zł. lub wpłaty w całości w przypadku opłaty jednorazowej. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.

 

Termin naboru – 01.07-16.09.2018r.

maksymalna liczba miejsc – 40 osób

 

Dokumenty można składać w terminie do 16 września 2018 r. za pośrednictwem:

 

 1. poczty tradycyjnej (list polecony) na adres:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 Wydział Nauk Społecznych

ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa

z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”                                       

 1. lub osobiście: Wydział Nauk Społecznych SGGW budynek 35 pok. 100 lub pok. 214

ul. Nowoursynowska 166, (po uprzednim umówieniu się telefonicznie: Aleksandra Chojnowska: 22593 47 22 lub mailowo: keik@sggw.pl lub monikajurewicz@sggw.pl)

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji
 • dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia wpłaty.

 

Zasady odpłatności: Studia są samofinansujące się. Czesne za studia wynosi 4500,00 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w trzech ratach po 1500,00 zł. za semestr.
W momencie składania podania o przyjęcie na Studia wymagane jest wpisowe w wysokości 300,00 zł.

Potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy nr  71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

kod księgowy studiów podyplomowych: 507-10-120300-Q00138-99

należy złożyć z pozostałymi dokumentami (w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi). 

 

Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166, bud. 35, pok. 214
02-787 Warszawa
tel: 22 59 347 22
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl
e-mail: aleksandra_chojnowska@sggw.pl