Dydaktyka

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych


Studia podyplomowe

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

budynek 37; pok. 0/9

Kontakt

Szczegółowe informacje o rekrutacji i przebiegu studiów

 

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

Zajęcia (230 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli akademickich z różnych wydziałów SGGW oraz pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Słuchacze studium odbywają także zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych SGGW w Oborach i Żelaznej (produkcja roślinna oraz fermy bydła, owiec i drobiu), w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach (warzywnictwo i sadownictwo) oraz w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach (m.in. rośliny energetyczne, efekty nawożenia).

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) lub letnim (luty/marzec)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: w ciągu całego roku
Liczba miejsc: 55
Opłata: 1600 zł za semestr (całkowity koszt 3200 zł)

Miejsce składania dokumentów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Wydział Rolnictwa i Biologii, budynek 37, Dziekanat pokój 0/09, tel. 22 59 325 01, kontakt

W celu zarezerwowania miejsca na studiach należy przesłać e-mailem lub pocztą lub złożyć osobiście podanie i kwestionariusz osobowy.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE