Dydaktyka

Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa


Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 1041, 1042
tel.: 022 593 65 34, 022 593 65 28, 889 114 394
fax.: 022 593 65 38
e-mail: marek_balcerak@sggw.pl

Charakterystyka studiów:
Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną w zakresie skutecznego doradztwa w żywieniu zwierząt na potrzeby gospodarstw rolnych jak również przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarowym na rynku pasz. Kompleksowa wiedza przekazana podczas studiów pozostaje współcześnie niezbędna pracownikom działu marketingu wytwórni paszowej, pracownikom ODR, doradcom rolniczym, powiatowym i wojewódzkim inspektorom do spraw pasz, inspekcji Weterynaryjnej, pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej, rolnikom posiadającym wytwórnie pasz na potrzeby własne, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pasz i  pracownikom organizacji zrzeszających producentów rolnych. Zajęcia poprowadzą pracownicy Biura Pasz Farmacji i Utylizacji Głównego Inspektoratu Weterynarii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kadra dydaktyczna legitymuje się minimum tytułem doktora a jednocześnie z racji kwestii zawodowych dysponuje ogromną aktualną wiedzą praktyczną.

Warunki rekrutacji na studia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat składa komplet dokumentów zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr 73-2014/2015 z 27.04.2015) . Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci wyższych uczelni posiadający wykształcenie co najmniej 1 stopnia. Przyjęcie na studia następuje po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych, dokonaniu wpłaty za pierwszy semestr lub za całość studiów i złożeniu jej potwierdzenia.
 

Tematyka zajęć:

Program przewiduje 248 godzin realizowanych podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, Zajęcia prowadzone są w 4 blokach tematycznych:

  1. Hodowla i żywienie – 45 godzin kontaktowych – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą hodowlą zwierząt gospodarskich. Podczas wykładów omawiane będą założenia nowoczesnej hodowli zwierząt z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. Fizjologiczne aspekty żywienia zwierząt. Kwestie żywienia i efektywności produkcji zwierzęcej. Zdrowie i ochrona zwierząt.
  2. Gospodarka paszowa – 75 godzin kontaktowych – na zajęciach omawiane będą kwestie organizacji rynku pasz. Technologie produkcji pasz przemysłowych. Produkcja pasz gospodarskich. Doradztwo żywieniowe. Produkcja pasz leczniczych. Ocena wartości pokarmowej pasz.
  3. Ekonomika i organizacja – 48 godzin kontaktowych – zajęcia obejmują zagadnienia z podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem paszowym.  Ekonomika żywienia zwierząt gospodarskich. Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa paszowego.  Marketing w przemyśle paszowym.  Podstawy negocjacji.  Informatyzacja w przemyśle paszowym.
  4. Normy prawne i nadzór – 70 godzin kontaktowych – podstawy prawa paszowego.  Organizacja nadzoru nad paszami i środkami żywienia zwierząt.  Podstawowe wymogi sanitarno – weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta hodowlane.  Bezpieczeństwo pasz w gospodarstwie indywidualnym i przedsiębiorstwie paszowym.  Wymagania z zakresu higieny pasz na poziomie produkcji.  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie paszowym.  Monitoring pasz. Sankcje prawne

Plan przewiduje seminarium w wymiarze 10 godzin kontaktowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, zaliczenie przewidzianych programem przedmiotów oraz złożenie i pozytywna ocena pracy dyplomowej (na podstawie 2 recenzji). Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Kierownik studiów: dr. inż Marek Balcerak – tel. 22 56 365 25, 889 114 394, marek_balcerak@sggw.pl
Czas trwania studiów: 2 semestry, 248 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc: minimum 25 słuchaczy. Zebranie mniejszej liczby osób skutkuje nieuruchomieniem studiów, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmowane będą codziennie w dni robocze od 10.00 do 14.00 w pok, 1042 (ul. Ciszewskiego 8, budynek 23 „niebieski”).

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia  (Kwestionariusz_osobowy studia podyplomowe)
  • Podanie o przyjęcie na studia (podanie-rekrutacja spodyplomowe)
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.
  •  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

Po zakończeniu rekrutacji i zatwierdzeniu listy zgłoszeń zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów (tematyka, program, terminarz zjazdów) oraz informacjami dotyczącymi dokonywania opłat za studia.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE